Leverandør søges til Grøn vækst via grønne forretningsmodeller

Dokumentation for annoncering.

Dette er lagt på Udbud.dk

Annonceringens titel: Publikation om grønne forretningsmodeller

Udbyder: Projekt GrønVækst, Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 28. maj 2018

Deadline: 11. juni 2018 kl 12.00

information:
E-mail tilbud til: Erhvervshus Hovedstaden (VHHR)
Projekt: GrønVækst
Att.: Gunhild Sander Garsdal
E-mail: gg@ehhs.dk
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Baggrund for annoncering

1. Om GrønVækst programmet:

GrønVækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond.

Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af VHHR. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner, som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. GrønVækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed.

For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst

2. Om indkøbet:

VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

3. Opgavebeskrivelse

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan være ansvarlig for konceptudvikling, koordinering, layout og tekstforfatning ifm. udvikling af GrønVækst-publikation til tryk og sociale medier
Koordinering og konceptudvikling: Da konceptet for publikationen endnu ikke er færdigudviklet, vil første del af leverancen bestå i at få afgrænset opgaven i fællesskab med VHHR. Tilbudsgiver bliver ansvarlig for den konceptuelle udvikling og afgrænsning af publikationen i form af modtager, indhold, form mm. Den konceptuelle udvikling skal ske i samarbejde med VHHR. Der ønskes en sammenhængende og meget læsevenlig publikation. Se fx publikationen ”10 skarpe om at mødes” for inspiration her:
http://viewer.zmags.com/publication/a4bbd8bd#/a4bbd8bd/1 og http://viewer.zmags.com/publication/a1b8b56b#/a1b8b56b/1

Opgaven vil desuden indeholde et væsentligt koordineringsarbejde. Dette gælder koordinering mellem tilbudsgiver, VHHR, fageksperter og GrønVækst-virksomheder. Da konceptet ikke er endeligt fastsat, forventes det, at tilbudsgiver kan varetage planlægning af processen på en måde, der kan sikre det optimale resultat.

VHHR skal løbende inddrages og holdes opdateret i processen. Det forventes, at der skal afholdes ca. 3-4 status-/redaktionsgruppemøder.

Tekstforfatter/Udarbejdelse af publikation:
I publikationen ønsker VHHR at samle de mest markante erfaringer og indsigter på både virksomhedsniveau, ekspertniveau og den erhversfremmende side af grøn forretningsudvikling. Det skal gøres ved at producere et værk med henholdsvis casehistorier og ekspertindlæg. Bogen skal bestå af op til 12 casehistorier om de mest interessante virksomheder, der har deltaget i Grøn Vækst eller andre virksomheder, der allerede har lykkedes med den grønne forretningsudvikling. Alle elementer produceres på baggrund af interviews og skriftlige input fra de udvalgte virksomheder og eksperter.

Udvælgelsen af casehistorier skal ske på baggrund af dialog med medarbejdere fra VHHR, der også kan bidrage med baggrundsviden for cases og konsulenternes perspektiv på, hvordan forløbet har rykket virksomhederne.

Tilbudsgiver skal selv stå for dialog med relevante aktører, sørge for billeder/grafik og for at få godkendt alle artikler samt billeder.

Publikationens målgrupper:
• Virksomheder, der selv ønsker (eller kan inspireres til) at være en del af den grønne omstilling eller bidrage hertil gennem salg af ”grønne” produkter og services.
• Erhvervsfremmeaktører og andre interesserede i forretningsmodeller for produkter og services til et stigende ”grønt” marked samt i grøn udvikling.

Det er vigtigt, at indholdet fremstår tilgængeligt for begge målgrupper.

Digital versionering af indholdselementer:

Kampagnesite og sociale medier
Alle indholdselementer skal efterfølgende versioneres til at kunne publiceres på Grøn Vækst siden på Væksthusets hjemmeside. Formålet med siden er at have en digital platform, som kan bruges til at formidle projektlæring og -resultater. Alle indholdselementer skal versioneres til brug på sociale medier (primært LinkedIn), og der skal tages stilling til hvilke elementer, der skal bruges som en post, hvor der linkes ind til hjemmeside og hvilke elementer, der vil egne sig til at blive publiceret som en artikel.

Tidsplan
Publikationen inkl. layout, indhold til hjemmeside og materiale til sociale medier skal være færdigt og godkendt senest 5. august 2018 eller efter nærmere aftale og slutfakturering skal være gennemført senest den 15. august 2018 eller efter nærmere aftale.
Layout. Det er en forudsætning at VHHR´s designguide, VHHR farver mm. danner grundlag for løsning af denne opgave. Hvis den færdige publikation placeres sammen med andre udgivelser fra VHHR, så skal det være åbenlyst at afsender er den samme.
Layoutet skal desuden udformes på en måde, så publikationen efterfølgende kan blive trykt indenfor en budgetramme på ca. kr. 5000,- ved print af 100 stk.

Rettigheder:
Alle eventuelle IP-rettigheder ifm. leverancen tilfalder VHHR.
Forventet maksimal budgetsum
VHHR forventer maksimalt at anvende DKK 250.000 ex. moms på den annoncerede opgave – udgifter vedr. tryk af publikationen afholdes af VHHR.

Spørgsmål og svar
For at sikre ligebehandling af tilbudsgivere vil VHHR offentliggøre evt. spørgsmål og svar nederst på denne side.

4. Tilbudsspecifikation
Tilbuddet til Erhvervshus Hovedstaden bedes specificeret i nedenstående tilbudsskabelon.

Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier, hvor vægtningen af disse er følgende:
• Pris: 40%
• Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra tilbudsskabelonens evalueringskriterier, som tilbudsgiver sammen med de øvrige oplysninger skal gøre rede for i nedenstående skabelon:

VHHR forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.

Download tilbudsskabelon her

Spørgsmål og svar - Q&A

Q1: ”Den er for udarbejdelse af det færdige materiale, sat til søndag den 5. august 2018. Selv ved igangsætning umiddelbart efter den 11. juni kan jeg forudse er række problemer med at få fat i relevante kontaktpersoner i div. virksomheder hen over juli måned. Jeg tænker også, at evt. ferie vil ramme evt. nøglepersoner hos jer. Jeg spørger derfor til, om jeg ikke skal hæfte mig ved formuleringen ”eller efter nærmere aftale”?

A1: Såfremt tilbudsgiver ikke anser det for værende sandsynligt at kunne levere det færdige materiale d. 5. august, skal der i tilbuddet redegøres for en forventet leveringsdato. Der skal dog senest d. 20/8 kunne leveres en delleverance med materiale, der kan anvendes ifm. rekrutteringen af deltagere til VHHRs Grøn Vækst program.

Q2: Hvad er det omtrentlige omfang af de enkelte case-historier?

A2: Der er ikke nogen skabelon for omfanget af en enkelt case-historie. Omfanget skal passe til indhold. Det samlede omfang af publikationen skal være på minimum 60 sider, og bestå af en samling på op til 12 case-historier, samt et antal ekspertindlæg. Se gerne publikationen ”10 skarpe om at mødes” for inspiration.

Q3: Er trykning en del af den samlede udbudsramme?

A3: Nej, tilbudsgiver skal ikke selv stå for trykning. Den del afholder VHHR. Layout skal udformes, så det er muligt at få trykt efterfølgende inden for en ramme på ca. 5.000 kr. ved print af 100 stk.

Q4: ӯnskes tilbuddets budget specificeret?

A4: Det er alene et krav, at tilbuddet indeholder en samlet tilbudspris, da pris også bliver brugt som evalueringsgrundlag for tilbuddet. Tilbudsgiver må gerne inkluderer et estimeret budget for delopgaverne.

Q5: ”Forventes det at der leveres foto/grafik til alle cases?

A5: Der er ikke et krav om, at der skal foto/grafik til alle cases. Foto/grafik skal understøtte indholdet. Der bør dog tænkes grundigt over målgruppen ift. mængde af tekst, grafik og fotos, når publikationen designes.

Q6: ”Hvornår kan man forvente at få svar på udbuddet?”

A6: Vi vil bestræbe os på at give svar på udbuddet ca. 1 uge efter fristen.

Q7: ”Hvor mange fra VHHR og hvem skal inddrages i forløbet?”

A7: Relevante medarbejdere fra Grøn Vækst teamet skal inddrages, så det giver mening. Flere fra VHHR kan inddrages for faglig viden eller som kontakt til diverse virksomheder. Det forventes som minimum, at følgende tre personer inddrages: Projektchef, Kommende Projektleder og Projektkoordinator.

Q8: ”Hvor mange virksomheder har deltaget i Grøn Vækst via grønne forretningsmodeller (har betydning i ”forhold til, hvor meget forberedelse der er i forbindelse med udvælgelse af virksomheder)?”

A8: 26 virksomheder har siden projektets start deltaget i Grøn Vækst forløbet. Som nævnt i tilbuddet, kan virksomhederne til case-historierne også være virksomheder, der ikke har deltaget.

Q9: Er opgaven med opsætning på hjemmesiden med i udbuddet, eller er det noget, I selv klarer?”

A9: Nej. Materialet skal leveres i versioner, så det efterfølgende let kan publiceres på hjemmesiden. Vi står selv for opsætningen på hjemmesiden.

Q10: ”I skriver, at udvælgelsen af cases sker i fællesskab med VHHR. Er det også gældende for eksperter og ”den erhvervsfremmende side af grøn udvikling”? Eller skal vi selv udvælge dem og få godkendt disse hos jer? Og vil I i den fobindelse hjælpe med at række ud til virksomhederne og, hvis tilfældet er, eksperterne?”

A10: Der forventes en løbende dialog med VHHR, og at valg af virksomheder, eksperter mm. koordineres med os. VHHR kan hjælpe med kontaktinformation og henvisninger, på de aktører vi kender i forvejen, og i et mindre omfang hjælpe med at række ud til disse. Det forventes, at tilbudsgiver selv kan bidrage med/finde frem til relevante virksomheder og eksperter.

Q11: ”I skriver, at I forventer, at der afholdes 3-4 status-/redaktionsmøder. Ift udarbejdelse til en projektplan (”tilbudsgivers forslag/ beskrivelse af metode og proces for koordinering ifm. Udvikling af publikation indholdende case-beskrivelser”). Der er ca. 7 uger fra tilbudsgivning til publikationen skal være færdig. Kan I allerede sig noget om, hvorvidt vi skal tage særlige hensyn til sommerferie i sekretariatet?”

A11: Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om særlige hensyn ift. sommerferie. Såfremt tilbudgiver ikke mener, at opgaven kan løses tilfredsstillende inden for den givne tidsramme, skal der i tilbuddet anføres den forventede tidsramme og forventede leveringdato. Se også Q1 og A1 om tidsrammen.

Q12:”I har lavet en skabelon til tilbudsgivning. Skal man indsende sit tilbud i denne eller må man indlevere et andet dokument – ud fra samme overskrifter?”

A12: Det er ikke nødvendigt at bruge den vedlagte skabelon, så længe overskrifterne fastholdes og alle indholdselementerne bliver besvaret i den nævnte rækkefølge.

Q13:”Ift tilbudsgivning – lægger I vægt på, at der allerede nu stilles et projekthold med indeholdende CV’er.”

A13: Ja, der lægges i evalueringen vægt på tidligere erfaring, og dette vurderes bedst, såfremt der ved allerede ved tilbudsgivning kan stilles et hold med tilhørende CV’er. Se evt. tilbudsskabelonen for evalueringskriterier.

Q14: Jeg tænker, at der ligger en betydelig opgave i efterfølgende at få det distribueret ud til målgrupperne. Er det en opgave i selv påtænker at løse? Eller skal jeg indarbejde vort bud på den del også.”

A14: Vi står selv for at distribuere til målgrupperne efterfølgende.

Q15: ”Hvad betyder formuleringen ” Tilkøb af yderligere konsulent timer: Måtte ordregiver evt. få behov for indkøb af yderligere konsulenttimer til opgaver, der supplerer den beskrevne opgave”

A15: Tilbudsgiver skal specificere en timepris på yderligere opgaver, der evt. måtte opstå i forbindelse med leverancen, og som ikke er inkluderet i det annoncerede oplæg.

Q16: ”Foreligger der noget på skrift (fx i form at projektbeskrivelse eller lignende) for de 24 cases, som man kan læse som baggrundsviden i forbindelse med forberedelsen af konceptet og forud for valget af cases?”

A16: Nej, sådan en projektbeskrivelse findes ikke. Væksthusets projektledelse sidder inde med viden om de 24 virksomheder, som kan berettes mundtligt og i mindre omfang skriftligt, til den leverandør, der tildeles opgaven.

Q17:I nævner i udbudsmaterialet, at der skal vælges op til 12 cases, som kan bestå af deltagende virksomheder eller andre virksomheder, som er lykkedes med den grønne forretningsudvikling – vil disse andre virksomheder godt kunne være geografisk placeret uden for hovedstadsregionen, eller skal de være her fra området?”

A17: Ja, virksomhederne må gerne være placeret uden for hovedstadsregionen.

Sidst opdateret: 04.06.2018