Etablering af forsvarsindustrielt kontaktpunkt, Markedsafdækning, deadline 19. oktober 2018

Generelle oplysninger

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om konsulentbistand og rådgivning i forbindelse med etablering af forsvarsindustrielt kontaktpunkt med formål (prøveperiode) med formålet at afdække hvorledes erhvervsfremmesystemet i større grad kan medvirke til løft af kompetencer og eksport i danskforsvars industri og relevante spin in virksomheder.

Udbyder

Erhvervshus Hovedstaden; Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 29832978

Dato

2. oktober 2018

Deadline for tilbud

19. oktober 2018

Kommunikation

Spørgsmål til Projektleder Johnny Louis Bauer, e-mail: jlb@ehhs.dk, tlf.: 41886609

E-mail tilbud til

tilbud@ehhs.dk

Att: Johnny Louis Bauer

Præsentation af Erhvervshus Hovedstaden

Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder om forretningsområder som vækst, eksport og job. Vi er organiseret med over 30 konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

Baggrund for annoncering

I medfør af Handlingsplan for Industripartnerskab for forsvarsrelateret eksport til USA har Erhvervsstyrelsen bedt VHHR om at opstarte aktiviteter til understøttelse af opbygning af kompetencer i dansk forsvarsindustri, hvor national projektledelse varetages af Erhvervshus Hovedstaden (VHHR).

Etableringen af kontaktpunktet er en forsøgsordning, hvor en langsigtet indsats kan overvejes, såfremt forsøgsordningen resulterer i positive erfaringer. VHHR skal i pilotprojektet fungere som kontaktpunkt for dansk forsvarsindustri og inddrage øvrige væksthuse i arbejdet.

Det fremgår af industripartnerskabets handlingsplan, at mange danske forsvarsvirksomheder formentlig vil kunne løfte deres niveau ved i øget omfang at gøre bruge af de eksisterende tilbud i erhvervsfremme og innovationssystemet. Denne hypotese vil blive undersøgt i projektet. I projektet vil det ligeledes vurderes, hvorvidt der fremadrettet er behov for særskilt fokus på at understøtte øget forsvarsrelateret udnyttelse og anvendelse af civil højteknologi (spin in).

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Der ønskes kvalificeret ekstern konsulentbistand og anden rådgivning (opgaven) i perioden medio oktober og til udgangen af 2018

Opgaven:

  • Udarbejdelse og implementering af kommunikationsplan frem til udgangen af 2018
  • Etablering af relevant netværk indenfor industrien og andre interessenter samt opsætning af møder med disse med henblik på at uddrage erfaringer og hypoteseafklaringer
  • Bistand til udvikling af drejebog for fortsat Væksthus arbejde og hypoteseafklaring i 2019
  • Udvikling og afholdelse af workshops med relevante interessenter med henblik på at afdække områder og muligheder for innovation, tættere samarbejde med potentielle spin-in virksomheder

Udover indeværende beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Tilbudsspecifikation

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav samt skitseret plan for aktiviteter frem til udgangen af 2018

Angivelse af pris. Prisen bedes angivet som pris for hele forløbet

Forventet tidsplan og forventet timeforbrug hos tilbudsgiver

Evt. forudsætninger for tilbuddet

Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier, hvor vægtningen af disse er følgende:

Pris: 40%

Kvalitet: 60%

KVALITETSKRITERIER

At følgende dokumenteres_

Erfaringer med dansk forsvarsindustri og relevante interessenter

PR og kommunikationsekspertice

Erfaring med facilitering af workshops og udvikling af best practice

VHHR forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet !

Om indkøbet

VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

Sidst opdateret: 02.10.2018