Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller Markedsafdækning

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan for genanvendelse af plastaffald

Annoncør: Anonym

Dato: 23-01-2019

Deadline for tilbud: 29-01-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk

Præsentation af Virksomheden

Virksomheden har sin primære forretning koncentreret omkring håndtering og sortering af erhvervsaffald og komplekse affaldsfraktioner. Virksomheden er en regional aktør i medium segmentet, som både selv kan påtage sig opgaver for kommuner, affaldsselskaber og virksomheder, ligesom de store affaldsaktører (konkurrenter) benytter virksomheden til mere komplekse opgaver.

I princippet tilbyder virksomheden at sortere og bearbejde af alle affaldsfraktioner med henblik på at frasortere materialer til genanvendelse og bortskaffe restfraktionen til enten videreforarbejdning, forbrænding eller deponi.

Gennem innovation har virksomheden udviklet og forfinet flere affaldssorterings- og behandlingsprocesser. Virksomheden har en position, hvor innovation er et vigtig forretningsparameter, som både styrker virksomhedens konkurrencekraft og giver kunderne øget sikkerhed for genanvendelse af deres affald – i princippet en simple form for symbiose.

Aktuelt ønsker virksomheden at forfine og modne et af sine udviklingsprojekter; pyrolyse.

Beskrivelse af opgaven

Proces – genanvendelse af plastaffald

En tilbagevendende udfordring er cirkulær anvendelse af usorteret, blandet og beskidt plast. I dag findes der kun meget få profitable alternativer til forbrænding af plastaffald. Plastaffaldet er som bekendt i dag et fokusområde i mange kommuner, ligesom både Danmark og EU har fokus på plastgenanvendelse og CO2.

Virksomheden har på eget initiativ bygget et pilotanlæg, der gennem pyrolysevarmebehandling af affald kan spalte affaldet i en brændstofdel og en restfraktion.

Pilotanlæg – Reaktors position

Virksomheden har med test- og pilotanlægget en unik position, som kan udnyttes til at blive first-mover på genanvendelsesområdet. Ved at udnytte denne position vil virksomheden kunne indgå langsigtede aftaler på håndtering af usorteret, beskidt og blandet plast for kommuner og affaldsindsamlere i Danmark (og senere udlandet). For at kunne udnytte denne position, er der dog en række områder som kræver yderligere indsats, planlægning strategisk overvejelser.

Outputtet (pyrolyseolien) er for nuværende ikke markedsmodnet, ligesom materialeindgangen ikke er kortlagt. Hertil er virksomhedens ressourcer ofte bundet i driftsrelaterede opgaver, hvilket blot er nogle af virksomhedens aktuelle udfordringer.

Opgave

Virksomheden ønsker en samlet konsulenthjælp til nedenstående 3 opgaver.

Projektledelse, strategiskrådgivning og (vækst)plan

Konsulenten skal påtage sig projektlederrollen i forbindelse med udførelsen af de i dette udbud nævnte opgaver (områder). Projektlederrollen består i planlægning, rådgivning, samordning og koordinering af opgaverne og udførelsen, herunder mødeaktiviteter etc.

 • Projektlederen skal
  • forberede, lede og gennemføre en række workshops med virksomheden, hvor opgaverne drøftes og analyseres. Projektlederen skal samle alle input fra workshopperne, således at resultaterne efterfølgende samles og indarbejdes i kortlægninger, planoversigter og modeller
  • forestå planlægning og koordination i forhold til organisationen, analyseforberedelse, materialeanalyse, laboratorium m.fl.
  • strategisk rådgivning og udarbejde af virksomhedens vækstplan (plan for de kommende år) i samarbejde med virksomheden. I planen er det vigtigt, at områder/steps i virksomhedens udvikling de kommende år (3-4 år) identificeres og benævnes (vækstplan).
  • kunne påtage sig udredningsopgaver indenfor projektets rammer, der opstår undervejs.

Perspektivering, kortlægning og miljøstrategiske overvejelser

Konsulenten skal gennemføre (udføre og deltage) i flere kortlægninger:

 • I relation til:
  • På affaldsområdet skelnes der mellem behandlingsmetoder. I forhold til pyrolyseprocessen er der behov for et miljøargumentationspapir, som både forholder sig til flow og argumenter. Konsulenten skal indgå i de strategiske overvejelser og selve kortlægningen.
  • Inputmaterialer (plastaffald), som der er behov for, skal med udgangspunkt i tilgængelige data kortlægges, herunder potentiellet for et eller flere pyrolyseanlæg. Konsulenten skal indgå i de strategiske overvejelser og selve kortlægningen.

Materiale sammensætning – analyse og dokumentation

Pyrolyseolien kan enten distribueres som én samlet oliekvalitet eller destilleres til henholdsvis benzin, diesel og heavy fuel. Der er dog meget lidt viden om de enkelte kvaliteters egentlige bestanddele, der skal derfor, med udgangspunkt i faktiske vareprøver fra virksomheden, udarbejdes:

 • Laboratorieanalyse af alle fire kvaliteter, hvor der bl.a. skal analyseres på:
  • Spektrogram af olien der fortæller hvilke komponenter der er i den, herunder organiske stoffer, aske
  • Elementaranalyse, herunder bl.a. kulstof, brint, kvælstof, svovl og ilt.
  • Brændværdi
  • Flashpoint

Analyserne skal dokumenteres og rapporteres særskilt i en analyserapport, som 3. part vil opfatte som valid, og som udarbejdes af en kompetent institution. Konsulenten skal sikre analyserne og bistå med strategiske overvejelser, sikring af analysedata, valid rapportering og formidling. Virksomheden skal analysere og planlægge materialeforberedelsen, sorteringen, udvælgelsen, herunder kvalitetssikring og olieprøver til brug for laboratoriet eller tilsvarende institution.

 • Økonomisk model som kan beregne kalkulen ved forskellige afsætningspriser, alt efter om olien afsættes samlet eller som destillater. Konsulenten skal udforme en analyse og modellering samt bistå med strategiske overvejelser og rådgivning.

Andre områder

I aftaleperioden kan der opstå behov for afdækning af andre områder eller punkter. Konsulenten skal derfor kunne forudse og være villig til at påtage sig opgaver, som kan være uden for nærværende opgavebeskrivelse. I så tilfælde honoreres disse opgaver efter nærmere aftale, eventuelt efter markedsafdækning (udbud).

Særlige Forventninger til Leverandøren

Leverandøren skal kunne varetage alle de udbudte opgaver.

Desuden kræver opgaveløsningen af leverandøren, at denne har et bredt og udbygget kendskab til recycling og affald, herunder affaldsstrømmene i Danmark såvel som i udlandet. Specielt er det vigtigt, at leverandøren har beskæftiget sig med affaldssortering, herunder afsætning af genanvendelige materialer samt miljø og kortlægninger. Endelig kræver det, at leverandøren har indsigt i pyrolyseteknologien og gerne kontakter i oliebranchen.

Konsulenten skal desuden have en økonomisk baggrund og være i stand til at kunne udvikle en kalkulemodel.

Opgaven skal kunne påbegyndes den 1. februar og afsluttes senest den 29. maj 2019 – sidste faktura skal være modtaget af virksomheden senest den 28. maj. I aftaleperioden kan der faktureres i 2 omgange – den 26. februar og 28. maj 2019

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Den forventede kontraktsum for annonceringen er maksimalt 180.000 DKK excl. eventuelle rejseomkostninger o.l.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

 1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

 1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

 1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 07.02.2019