Optimering af lagerflow og rådgivning til valg af lagersystem

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Valg af lagersystem

Annoncør: MakeITGreen Aps / BuyBackIT.dk

Dato: 01-03-2019

Deadline for tilbud: 15-03-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Geo Bjerregaard, e-mail: Geo@BuyBackIT.dk, tlf.: 61 800 866

Præsentation af Virksomheden

MakeITGreen Aps, er en virksomhed der genbruger alt IT-udstyr. Vi opkøber IT-udstyret fra virksomheder her på sjælland. Vi datasletter som minimum udstyret i overenstemmelse med GDPR og datatilsynets krav. Efterfølgende sælger vi udstyret til danske og udlandske forhandlere, som sælger udstyret videre til slutkunder, både B2C og B2B.

Beskrivelse af opgaven

I forbindelse med en stadig stigende vækst, er der blevet behov for at lagersystem, der kan integreres med økonomisystemet. Der bruges pt. E-conomic som økonomisystem og en implementering af dette er at foretrække.

Der skal hen over sommeren opsættes en WEB shop til privat salg. Det er endnu ikke beslutte hvilken type WEB shop, der vil blive valgt. Det er derfor en betingelse, at det valgte lagersystem, kan arbejder sammen med både økonomisystemet og WEB shop.

Hvis der ikke vælges et lagersystem, der kan integreres med det nuværende økonomisystem, der skal også tages højde for undervisning i et eventuelt nyt økonomisystem.

BuyBackIT er ikke på kig efter en ”Rolls-Royce” model, men et lagersystem, der kan stabilt system, der kan opfylde de vigtigste krav.

Et flowdiagram over lager processen er vedhæftet som bilag.

De grønne ”kasser” er der, hvor der aktivt ændres i lagersystemet.

Der vil blive opstillet standard for de forskellige modeller.

F.eks. Findes der følgende varianter af en t430:

Ram: 4 eller 8

HDD: 128GB SSD eller 320GB SATA

Ved sletning skal der sorteres i ok / not ok

Efter sletning skal det besluttes om der skal oprettes et nyt varenummer, hvis det viser sig, at der er flere end 15-20 maskiner, der ikke overholder std. Konfiguration

Vi har kigget på 2 leverandører på lagersystem, der arbejder med økonomisystemet ”e-economi”.

”ITNvision” med systemerne ”Fashion” og ”vms Electronic”

”Rackbeat” med deres system ”lager”.

Vi har brug for hjælp til at få afklaret, hvordan vi kan optimere vores lagerflow og hvilke systemer, der vil passe BuyBackIT bedst og samtidig også er fremtidssikret.

Særlige forventninger til leverandøren

Skal kunne integreres med økonomisystem (E-conomi)

Skal kunne integreres med WEB shop (ikke valgt)

Lager processen er opdelt i mange faser, er det et krav, at finans ikke bliver påvirket før til sidst i processen.

Varenumre opdateres vha. ”sletterapport”, scanning eller manuel indtastning af antal vare.

Skal kunne importere data fra Datasletterapporten, som kommer i excel

En ”vare” skal kunne have 2-5 variabler.

En vare skal have serienummer som nøgle

Vare ud af lageret skal kunne plukkes uden serienummer, men ved pakning skal serienummer kunne bruges til at nedskrive vare på lagersystemet.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

Om Markedsafdækningen

  1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 24 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://startvaekst.dk/vhhr.dk/groen_vaekst_1
  2. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

  1. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen.

  1. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

  1. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri.

Logoer

Sidst opdateret: 07.03.2019