Vækstplan for genanvendelse af kompositmaterialer

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Vækstplan for genanvendelse af kompositmaterialer

Annoncør: Anonym

Dato: 04-09-2019

Deadline for tilbud: 13-09-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive programdeltager. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af Virksomheden

Virksomheden har i dag sin forretning koncentreret omkring støj dæmpning af støj fra bl.a. trafik og arbejdspladser.

Virksomheden producerer og opstiller støjdæmpende foranstaltninger, der produceres af genbrugsmaterialer. Virksomheden benytter affaldsoperatører til at modtage forskellige materialer, som fx vindmøller, lystbåde og andre produkter produceret af kompositter. Virksomheden står selv for finsorteringen, egenproduktion og montage af sine produkter.

Gennem innovation vil virksomheden gerne udbygge produktsortimentet samt udvide sin markedsposition.

Aktuelt ønsker virksomheden, at forfine og modne sin vækststrategi, herunder afdække omkostnings- og salgsstrukturer samt potentiale.

Beskrivelse af opgaven

Kompositmaterialer er et fantastisk materiale til mange anvendelser: Det er stærkt og fleksibelt, har rigtig god bestandighed overfor mange miljømæssige påvirkninger, lav vægt – og er ovenikøbet relativt billigt.

Netop den gode bestandighed og relativt lave pris er dog samtidig materialets svaghed, da en øget anvendelse betyder en større mængde af kasseret materiale og dermed et stigende miljømæssigt problem for vores samfund.

Proces – genanvendelse af kompositaffald

En tilbagevendende udfordring er cirkulær anvendelse af kompositmaterialer. I dag findes der kun meget få profitable alternativer til forbrænding.

Genanvendelse er i dag et fokusområde i både Danmark og EU, hvor verdensmålene er en klar indikator for ønsket om at drive udviklingen af mere bæredygtige produkter og teknologier. Hertil er der samtidig et øget politisk fokus på støj, og de uheldige virkninger dette har på os mennesker.

Behovet for cirkulær anvendelse af kompositter findes, ligesom støj er en udfordring der skal håndteres. Virksomheden vil gerne blive dygtigere til at udnytte dette markedspotentiale

Opgave

Virksomheden ønsker konsulenthjælp til nedenstående opgaver; Virksomheden kan vælge at dele opgaverne imellem flere konsulenter, såfremt der ikke findes en enkelt konsulent, der kan varetage alle opgaverne.

Projektledelse, strategisk rådgivning og vækstplan

Konsulenten skal påtage sig projektlederrollen i forbindelse med udførelsen af de i dette udbud nævnte opgaver. Projektlederrollen består i planlægning, rådgivning, samordning og koordinering af opgaverne og udførelsen, herunder mødeaktiviteter et

Projektlederen skal:

 • Forberede, lede og gennemføre en række workshops med virksomheden, hvor opgaverne drøftes og analyseres. Projektlederen skal samle alle input fra disse workshops, således at resultaterne efterfølgende samles og indarbejdes i Vækst Planen.
 • Strategisk rådgivning og udarbejdelse af virksomhedens vækstplan (plan for de kommende år) i samarbejde med virksomheden. I planen er det vigtigt, at områder/steps i virksomhedens udvikling de kommende år identificeres og benævnes.
 • Kunne påtage sig udredningsopgaver inden for projektets rammer, der opstår undervejs.

Kortlægning og potentiale

Konsulentens opgaver

 • Kompositmaterialerne tilvejebringes fra bl.a. udtjente vindmøller. Der er derfor behov for at få kortlagt, hvor koncentrationen af vindmøller findes i Europa; og for den sag skyld også i andre områder. Konsulenten skal indgå i de strategiske overvejelser og selve kortlægningen.
 • Cost-strukturen skal kortlægges og flowet skal beskrives, herunder skal der udvikles en simpel økonomisk model, som kan beregne kalkulen ved forskellige indkøbspriser – priser som i øvrigt kan være negative. Konsulenten skal udforme en analyse og modellering samt bistå med strategiske overvejelser og rådgivning.

Salgsorganisering og produktbrede

Konsulentens opgaver

 • Virksomhedens akustiske produkter afsættes til henholdsvis infrastrukturmyndigheder, bygherrer, erhvervsvirksomheder, entreprenører og private lodsejere. Der er behov for en struktureret styrkelse af salgstilgangen. Konsulenten skal udforme guides og rollebeskrivelse for en styrket salgsorganisering samt bistå med strategiske overvejelser og rådgivning
 • Virksomhedens produktprogram kan i nogle sammenhænge være for spinkel, hvorfor et væsentligt kriterie for en vækst er at udvikle naturlige komplimenterende produkter og koncepter. Øvelsen skal munde ud i et bredere produktprogram. Konsulenten skal udforme en skitse til et produktprogram, hvor der både indgår koncepter, komplimenterende produkter og afsætning af overskydende inputmaterialer. Koncepterne kan også indeholde et element af finansiering. Konsulenten skal desuden bistå i eventuelle aktiviteter og samtaler med potentielle produkt- og/eller konceptsamarbejdspartnere.

Andre områder

I aftaleperioden kan der opstå behov for afdækning af andre områder eller punkter. Konsulenten skal derfor kunne forudse og være villig til at påtage sig opgaver, som kan være uden for nærværende opgavebeskrivelse. I så tilfælde honoreres disse opgaver efter nærmere aftale.

Særlige Forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er begrænset til, maksimalt,180.000 DKK eksl. eventuelle rejseomkostninger o.l.

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

white_space

Om Markedsafdækningen

 1. Resume af programmet: Grøn Vækst programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Region Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 32 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra EHHS, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således virksomheders evne til at optimere deres grønne forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Understøttelsen sker gennem udviklingen af en effektiv strategi for, hvordan virksomhederne udnytter den stigende efterspørgsel efter grønne løsninger til at skabe vækst i deres virksomhed. For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1
 2. Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende annoncering er et led heri
 3. Krav til tilbudsgivende virksomhed: Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.
 4. Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af vækstplanen eller uddannelse.
 5. Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 04.09.2019