Ekstern gennemgående projektkonsulent til Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Ekstern gennemgående projektkonsulent til Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller

Annoncør: Erhvervshus Hovedstaden – Grøn Vækst

Dato: 12-07-2019

Deadline for tilbud: 14-08-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Spørgsmål og henvendelser bedes fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

CBH forventer at indgå aftale med den gennemgående konsulent til start senest primo september 2019, da hold 5 begynder primo oktober 2019.

Om projektet

Copenhagen Business Hub (CBH) gennemfører i tidsperioden juli 2015 til maj 2020 projektet: Grøn vækst via grønne forretningsmodeller.

Projektet er nået til at gennemføre sidste hold af ni virksomheder på et 6 måneders forløb med opstart primo oktober 2019. Rekruttering til holdet er påbegyndt.

Du kan læse mere om projektet her: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1

I forbindelse med færdiggørelsen af projektet ønsker CBH at indgå en rammeaftale med en ekstern projektkonsulent (efterfølgende benævnt konsulenten).

Beskrivelse af opgaven

Konsulentens opgave består i:

 1. Analyse af de 9 deltagervirksomheders muligheder for at udvikle/videreudvikle en grøn forretningsmodel
 2. Gennemgående understøttelse af to til fire af de deltagende virksomheder i deres projektdeltagelse
 3. Deltage i og facilitere bidrag og oplæg ved projektets kollektive aktiviteter
 4. Bidrage til internt kompetenceløft og ny viden i CBH inden for grønne forretningsmodeller

 1. Analyse af deltagervirksomhedernes grønne potentiale

Konsulenten vil være involveret løbende over de 6 måneder, men have hovedvægten af sine opgaver i den indledende potentialeafdækning af de enkelte virksomheders muligheder for at udvikle/videreudvikle en grøn forretningsmodel med et stort kommercielt potentiale.

Projektdesignet forventes at medføre en større arbejdsmængde for konsulenten i de første to måneder af forløbet end i de resterende måneder.

 1. Gennemgående understøttelse af 2-4 deltagervirksomheder

Konsulentens opgave er at understøtte to til fire af de deltagende virksomheder i deres projektdeltagelse, herunder støtte deres udvikling af grønne forretningsmodeller. Konsulenten skal bidrage til virksomhedernes afgrænsning og udvikling af deres vækstplan og i forbindelse med virksomhedernes køb af rådgivningsydelser fra andre eksterne konsulenter/eksperter, der kan bidrage med faglige kompetencer til forretningsplanen for at nå de aftalte mål.

Som en del af projektet modtager virksomhedsdeltagerne således op til DKK 180.000 i tilskud til indkøb af ekstern rådgivning. For at sikre uvildighed og transparens i valg af konsulent, er det vigtigt, at den gennemgående konsulent, der vinder denne opgave, afholder sig at byde på deltagervirksomhedernes indkøb i projektperioden.

Konsulenten skal både arbejde tæt sammen med teamet fra CBH og ledelse og projektledere hos de to til fire virksomheder.

 1. Deltagelse i og facilitering ved kollektive aktiviteter

Konsulenten skal i løbet af programmets gennemførelse deltage i og facilitere bidrag og oplæg på kick-off og workshops, samt deltage i de planlagte to eller tre sparringsmøder med projektets sounding-board – i det omfang der er timer til dette.

 1. Tilførsel af ny viden

Desuden skal konsulenten bidrage til styrke CBH’s viden og kompetencer inden for grønne forretningsmodeller ved at dele sin viden om kommercielle potentialer inden for den grønne omstilling. Dette kan eventuelt være i form at en uddannelsesdag for teamet.

Præsentation af virksomheder på Hold 5:

Til inspiration i forbindelse med tilbudsgivning.

Rekruttering til hold 5 foregår frem til slut august 2019, og holdet er derfor ikke lukket for nye deltagere på nuværende tidspunkt. De deltagende virksomheder, der alle har adresse i Hovedstadsområdet, vil fordele sig på flere brancher inkl. smykkedesign, byggeentreprise, tøjproduktion, emballage og møbler. Der er tale om danske SMV’er med vækstpotentiale og -ambitioner med målsætninger om at vokse med minimum 20 % årligt de kommende år.

Forventet allokering af den gennemgående konsulents projekttimer

Arbejdsopgave for den gennemgående konsulent

Forventet timeantal i projektperioden

Screening af virksomhedernes behov, kompetencer, muligheder etc. og assistance med indkøb af rådgivere for fire forløb med virksomheder

230

Planlægning og deltagelse i Kick-off

20

Planlægning og deltagelse i Workshops

35

Planlægning og deltagelse i Sounding-boards

35

Planlægning og deltagelse i afslutning mv

10

Videndeling med CBH-teamet

20

Anslået timer i alt, ved fire virksomhedsforløb

350

Forventet projektforløb:

Til inspiration før tilbudsgivning følger her en forventet projekttidsplan for Hold 5.

De grønne felter angiver en aktivitet, hvor deltagerne er samlet i fx fælles workshop/-camp. De hvide felter angiver, at virksomheden arbejder individuelt, og den gennemgående konsulent og/eller projektledelse deltager efter aftale.

Forløb for Hold 5 (set fra virksomhed)

Aktivitet

Tidspunkt - Hold 5

Kick off - Workshop

 1. og 2. oktober 2019 med overnatning

Et til to rådgivningsmøder med konsulent - analyse af behov for rådgivning

Primo uge 41 2019

Sounding board #1

10. og 11. oktober 2019

Workshop #1

30. og 31. oktober 2019 evt. med overnatning

Et til to rådgivningsmøder med konsulent – indkøb og leverancer fra eksterne rådgivere

November 2019

Workshop #2

12. december 2019

Et til to rådgivningsmøder med konsulent – arbejde med transformationskort

Primo januar 2020

Sounding-baord #2

15. og 16. januar 2020

Workshop #3

23. januar 2020

OPTIONAL ekstra workshop eller sounding-board

25. og 26. februar 2020

Et til to rådgivningsmøder med konsulent – arbejde med transformationskort

Primo marts 2020

Aflevering af vækstplan (halvdagsarrangement)

31. marts 2020

Fælles aktivitet med alle ni deltagende virksomheder

Individuel aktivitet

Forventet kontraktsum

CBH forventer, at den samlede kontraktsum med konsulenten bliver maksimalt DKK 350.000 i projektperioden. CBH ønsker en mulighed for at tilkøbe yderligere konsulenttimer. I tilbuddet skal timepris ved eventuelt tilkøb af timer derfor specificeres.

Projektet er finansieret dels af EU's regionalfond, Hovedstadsregionens Vækstforum og virksomhedernes egen betaling, dels en kontant indbetaling og dels i form af medgået tid.

Tilbudsspecifikation

Som en del af markedsafdækningen beder CBH om at modtage et skriftligt tilbud som beskriver:

 • Tilbudsgivers kompetencer inden for:
  • grønne og cirkulære forretningsmodeller
  • afdækning af kommercielle potentialer i grønne forretningsmodeler
 • Navn og faglig profil (fx cv) på konsulent/personkreds som tilbydes. CBH ønsker, at det bliver den samme person, der leverer konsulentydelserne, med mindre der er faglig begrundelse for at afvige dette.
 • Tilbudsgivers erfaring og succes med tæt samarbejde med virksomheder om grøn udvikling af deres forretningsmodel. Herunder en eller flere virksomhedsreferencer som CBH kan kontakte med henblik på indhentning af reference.
 • Tilbudsgivers tilgang til identifikation af tiltag/forandringer i virksomhedens eksisterende forretningsmodel, som kan danne grundlag for en ny grøn forretningsmodel med et stort miljø- og kommercielt potentiale.
 • Mulighed for tilkøb af yderligere konsulenttimer dvs. beskrivelse af tilbudsgivers kapacitet til at bidrage med løsning af yderligere opgaver.
 • Tilbudsgivers tilgang i forhold til at opretholde uafhængig rådgivning af de to til fire virksomheder i forbindelse med deres valg af eksterne virksomhedskonsulenter/eksperter.

Beslutning om valg af konsulent træffes på baggrund af en evaluering af ovenstående punkter.

Ligeledes vil CBH betinge sig tilbudsgivers fleksibilitet og villighed til i projektperioden at tilpasse konsulentens rolle og opgaver, i takt med projektets fremdfrift.

Q&A:

Q1: Hvem beslutter, - hvor mange virksomheder (2-4) den gennemgående konsulent skal støtte igennem hele projektforløbet?

A1: Antallet af virksomheder besluttes i fællesskab mellem projektledelsen og konsulenten, og tilpasses ift. profilerne på de endeligt deltagende virksomheder. Det er vores erfaring, at deltagervirksomhederne varierer ift. behov for støtte.

Q2: Er det korrekt forstået, at af de 9 virksomheder der deltager i programmet, udvælges der i efter startscreeningen 2-4 virksomheder der fortsætter arbejdet, og ender med at indkøbe eksterne konsulenter?

A2: Alle 9 virksomheder der deltager i programmet, er I rekrutteringen blevet screenet for bl.a. motivation, ambitioner og potentiale. Alle de virksomheder der begynder programmet, fortsætter derfor gennem hele programmet og indkøber eksterne konsulenter. Den nævnte screeningsfase involverer en nærmere afklaring af hvilke grønne forretningsmuligheder der er virksomheden nærliggende, og en beslutningsfase for hvilken retning virksomheden ønsker at gå i. Herefter består arbejdet i at understøtte virksomhedernes udarbejdelse af deres grønne vækstplan. Dette arbejde påtages delvist af forretningsudviklere hos Erhvervshuset, og det er her, hvor I som gennemgående konsulent da vil få tildelt 2-4 af virksomhederne, som I vil følge og understøtte. I dette arbejde med den grønne forretningsplan, vil virksomhederne yderligere indkøbe eksterne rådgivere, der kan bistå i en kvalificering af nedslagspunkter i vækstplanen.

Q3: I nævner under vurderingskriterierne, at tilbudsgiver bliver bedømt på deres ”tilgang til identifikation af tiltag/forandringer”. Ønsker I her en præsentation af værktøjer? Og hvilke værktøjer arbejder I med?

A3: I programmet arbejder vi med en model for en grøn vækstplan. Denne model er obligatorisk for deltagervirksomhederne at arbejde med, da den også fungerer som ’produktet’ for programmet og afrapportering til Erhvervsstyrelsen. Vækstplanen indeholder vækstmål/ambitioner, transformationskort (roadmap) og nogle handlingsplaner. Inden virksomhedsforløbene begynder, vil I modtage en dybere præsentation af vækstplanen, samt hvilke formelle krav der er udfyldningen af denne. Foruden vækstplanen benytter vi diverse modeller og værktøjer efter virksomhedernes behov, det kunne f.eks. være Business Model Canvas eller Væksthjulet.

Med ”tilgang til identifikation af tiltag/forandringer”, menes der, at vi ønsker en præsentation af, hvordan I vil gribe arbejdet med understøttelse af virksomhedernes udarbejde af en grøn forretningsplan an. Dette meget gerne underbygget af konkrete erfaringer.

Q4: Hvad menes der med den efterspurgte timepris for merkøb, og skal den mulighed være inkluderet i de 350.000? Er de 350.000 uden moms?

A4: De DKK 350.000 er ex. Moms, og udgør den forventede maksimale kontraktsum for løsning af ovenstående opgave. Herudover ønsker vi en specificeret timepris, skulle der opstå et behov for yderligere tilkøb af supplerende opgaver. Supplerende opgaver er ikke indeholdt i den forventede maksimale kontraktsum på de DKK 350.000. Evt. supplerende opgaver ville være i relation til/forlængelse af hovedopgaven og af mindre karakter.

Om markedsafdækningen

I forbindelse med projektet Grøn vækst via grønne forretningsmodeller ønsker Copenhagen Business Hub (CBH) / Erhvervshus Hovedstaden at indkøbe en tjenesteydelse. Idet anskaffelsesbeløbet er under tærskelværdien og det efterspurgte ikke har en klar grænseoverskridende interesse, vil CBH ikke gennemføre et egentligt udbud, men vil foretage en markedsafdækning gennem annoncering og på grundlag af denne indhente og evaluere tilbud, hvorefter der forventes indgåelse af aftale. CBH er opmærksomme på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Logoer

Sidst opdateret: 07.08.2019