Grøn Vækst: Workshop om grundfortællinger

white_space

Generelle oplysninger

Opgavens Titel: Workshop om grundfortællinger

Annoncør: Erhvervshus Hovedstaden – Grøn Vækst

Dato: 10-10-2019

Deadline for tilbud: 20-10-2019

Tilbud og evt. spørgsmål rettes til Kenneth Muldbak, e-mail: kmu@ehhs.dk, tlf.: 30108109

Spørgsmål og henvendelser bedes fremsendes skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

white_space

Om projektet

Grøn Vækst programmet er skabt af Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden og EU’s regionalfond. Programmet Grøn Vækst via Grønne Forretningsmodeller projektledes af EHHS. Siden projektstart i september 2015 har 33 SMV’er gennemført programmet, hvor de har udarbejdet vækstplaner som understøtter virksomhedernes fokus på miljøvenlige produkter, services og/eller forretningsmodeller. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Grøn Vækst styrker således grønne virksomheders evne til at optimere deres forretningsudvikling, og til at gøre flere virksomheder i stand til at bruge den grønne omstilling på en kommercielt bæredygtig måde. Virksomhederne deltager i hold af 9 virksomheder.

For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/groen_vaekst_1

white_space

Beskrivelse af opgaven

Grøn Vækst teamet i Erhvervshus Hovedstaden søger en leverandør, der kan afholde en workshop under temaet kommunikation og branding, med fokus på virksomhedernes kernefortællinger. Målet er at styrke deltagernes budskabsforståelse og virksomhedens grundfortælling.

Der ønskes en dybere workshop, hvor virksomhederne både får tillært læring, samtidig med, at de får lov til at afprøve det gennem øvelser på egen kernefortælling. Der lægges derfor op til, at workshoppen foregår over 2 dage – hertil hører vi dog gerne alternativer, hvis leverandøren har en holdning til dette.

Det forventes, at man på workshoppen kommer ind på emner som f.eks.:

  • Grundfortællinger
  • Persona og arketyper
  • Value propositions
  • Stakeholders

På workshoppen deltager de 9 virksomheder fra hold 5 ca. 1-4 repræsentanter hver. Alle virksomheder er SMV’er. Nærmere information om deltagere vil blive oplyst inden workshoppen afholdes.

Det præcise indhold på workshoppen tænkes aftalt i samarbejde med Grøn Vækst teamet, for at sikre en rød tråd i forløbet, så deltagerne oplever en udvikling gennem forløbet, og det arbejde de påbegyndte med deres visionlægning på Kick-Off workshoppen i projektet.

EHHS tager sig af al praktisk planlægning, herunder forplejning, lokaler m.m.

Datoerne for workshoppen er d. 30/10, 2019 for dag 1 og 31/10, 2019 for dag 2. Det er ikke tiltænkt, at der vil være overnatning.

white_space

Særlige forventninger til leverandøren:

  • Det er et særligt ønske, at deltagerne får mulighed for at præsentere deres egen grundfortælling, og at netværket mellem deltagerne understøttes af workshoppens udformning.
  • Workshoppen skal være en blanding af faglige ind- og oplæg og praktiske øvelser.
  • Der lægges vægt på at deltagerne lærer nogle håndgribelige værktøjer, de kan tage i brug når de kommer hjem.

white_space

Tilbudspecifikation:

Vi forventer, at det skriftlige tilbud som minimum indeholder:

  • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug for hver delopgave.
  • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
  • Timepris og samlet tilbudspris.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet!

white_space

Q&A:

Q1: Hvor langt er virksomhederne i deres arbejde med kernefortællinger?

A1: Deltagerne er begyndt at definere deres vision, men vi har i projektet ikke arbejdet dybere med kernefortællinger før dette.

Q2: Arbejder i med Verdensmålene?

A2: I projektet bekæftiger vi os hoedsageligt med den grønne dagsorden. Vores erfaring viser, at flere af deltagerne selv kobler det sammen med verdensmålene, men det er ikke noget vi arbejder med i projektet.

white_space

Om markedsafdækningen

I forbindelse med projektet Grøn vækst via grønne forretningsmodeller ønsker Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden at indkøbe en tjenesteydelse. Idet anskaffelsesbeløbet er under tærskelværdien og det efterspurgte ikke har en klar grænseoverskridende interesse, vil CBH ikke gennemføre et egentligt udbud, men vil foretage en markedsafdækning gennem annoncering og på grundlag af denne indhente og evaluere tilbud, hvorefter der forventes indgåelse af aftale. CBH er opmærksomme på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Sidst opdateret: 14.10.2019