HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram

Generelle oplysninger

Opgavens titel: Produktion af videoer

Udbyder: Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 25/06-2018

Deadline: 12/07-2018 kl. 12

Kontaktperson / information:

Spørgsmål rettes til:

Axel Andreas Beck

E-mail: ab@ehhs.dk

Tel. +45 30108101

E-mail tilbud til:

Erhvervshus Hovedstaden (VHHR)

HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram

Att.: Axel Andreas Beck

E-mail: tilbud@ehhs.dk

Fruebjergvej 3

2100 København Ø

Baggrund for annonceringen

1.Resume af programmet: HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder fagspecifikke workshops, videoer og værktøjer i forhold til alt det, der er godt at vide, når man starter en virksomhed. Ambitionen er at skabe et fleksibelt tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden. HIP skal være tilgængelig, når det passer iværksætteren, og der bliver arbejdet med at blande forskellige læringsformer for at nå så varieret og bredt ud til målgruppen som muligt.

Ud over den fagspecifikke viden tilbyder HIP sparring med udgangspunkt i iværksætterens personprofil, da succes langt hen ad vejen afhænger af, om personen bag kender sine egne styrker og svagheder og er i stand til at inddrage andre kræfter i virksomheden.

2.Mål: I perioden august 2015 – december 2018 skal mindst 3.200 iværksættere deltage på HIP’s workshops. Heraf skal mindst 622 personer deltage i et såkaldt målrettet forløb bestående af en række sammenhængende workshops, som suppleres af tilbuddet om en personprofiltest og afsluttende individuel sparring. Målet er at gennemføre mindst 291 workshops i projektperioden. HIP skal desuden i projektperioden producere mindst 55 videoer, som indeholder faglige temaer målrettet iværksættere.

3.Målgruppe: Iværksættere dvs. personer som er i gang med / har besluttet at starte virksomhed og virksomheder, som er startet senest indenfor de seneste tre år. Målgruppen kan specificeres mere i forbindelse med den specifikke workshop / workshopforløb.

4.Status: Medio 2018 havde 4000 iværksættere deltaget på en eller flere af HIP’s 450 gennemførte workshops. HIP har i perioden produceret 33 videoer, som supplerer de omkring hundrede videoer som blev produceret før 2015.

26 kommuner i Region Hovedstaden er partnere i HIP og Erhvervshus Hovedstaden er projektholder. HIP får tilskud fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden.

Se mere om HIP på www.hipih.dk, hvor du også finder information om tilbud fra Iværksætterhuset og Københavns Erhvervshus, der er blandt HIP’s nærmeste samarbejdspartnere.

5.VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde.

Annoncering

 1. Annoncering: Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan stå for produktionen af 20 videoer, der formidler emner til iværksættere på en måde, der både inspirerer og gør det lettere for dem at være iværksættere.
 2. Opgavebeskrivelse: Hip har allerede stor erfaring med at producere videoer og flere forskellige formater har været afprøvet og udviklet, herunder:
 • Format 1: Video med hel forelæsning uredigeret med slides
 • Format 2: Meget korte ”how to” videoer om 10 centrale emner, produceret som en del af en indholdside lavet for at optimere vores rangering på Google – SEO sider. 30 sek-2 minutter
 • Format 3: Længere ”how to” videoer om forskellige faglige temaer, produceret på videomediets præmisser og med fokus på en stram form, inspireret af de mest succesfulde Youtube videoer, der kombinerer forskellige udtryk. Fokus på en formidler kombineret med animerede tegninger, der understøtter centrale pointer i formidlingen af et fagligt emne. 2-7 minutter.

Hip videoer 4.0

Som supplement til de allerede eksisterende videoer, vil HIP producere 20 nye videoer, som skal bruges på HIP’s platforme - web, facebook og youtube. De skal være optimeret til disse platforme.

HIP 4.0 videoerne skal formidle et fagligt tema i reportagestil, kombineret med at vi ser eksperten i aktion - fx hjælper en kunde/kollega med at løse et problem - der har direkte relevans ift. det faglige tema videoen handler om.

Hver video skal bestå af følgende elementer:

Intro:

Kan evt. være med et tegnet element, som introducerer det emne videoen handler om.

Reportage, der formidler faglig viden:

Vi følger en ekspert indenfor et bestemt fagligt tema på en dag, hvor vedkommende skal rådgive/løse et problem for en kunde. Vi følger dette møde eller arbejdsmetode. Denne reportage kombineres med et interview med eksperten, hvor vedkommende forklarer tips og tricks til, hvis man som iværksætter selv skal arbejde med temaet.

Reportagen skal dermed bestå af ”faglige how to” sektioner og reportage samt case sektioner, som dermed giver iværksætteren inspiration og identifikation og sikrer et dynamisk flow i videoen.

Outro:

En outro, der vil være ens for alle videoer. Outroen skal være en kreativ løsning, hvor vi siger tak til partnerne.

3.Krav til tilbudsgiver: Tilbudsgiver skal stå for konceptudvikling, indholdsformater og manuskript til 20 videoer. Alle videoer skal laves i to versioner. En lang (2-7 minutter), der forklarer det givne tema samt en kort, der er optimeret til facebook annoncering – dvs. 5-15 sek. Opgaven skal løses i august og september måned 2018. Vi forventer at modtage færdigklippede videoer løbende efterhånden som de er klar, og at de sidste videoer bliver afleveret senest medio oktober. Videoerne skal godkendes af hhv. eksperter, der deltager i videoer og projektlederne: Axel Andreas Beck og Charlotte Knudtzen med to mulige iterationer. Alle videoer skal tekstes.

HIP sørger selv for koordinering med eksterne eksperter og godkendelse af videoer. Men tilbudsgiver skal være forberedt på at tilbuddet indeholder mulighed for to iterationer pr. video.

HIP arbejder med et samlet budget på 250.000 kr. eks. moms for den annoncerede opgave.

Ved afgivelse af tilbud forventes en overordnet konceptbeskrivelse for, hvordan opgaven bliver løst.

4.Tilbudsspecifikation

Tilbuddet til Erhvervshus Hovedstaden skal indeholde:

 • Beskrivelse af koncept
 • Beskrivelse af indholdselementer i hver video og manuskript til alle videoer.
 • Optagelse og klipning af 20 videoer (lange) samt en kort version af ti af videoerne, som kan bruges til facebook annoncering (5 – 15 sekunder).
 • Kort uddybning af de 4 kvalitetskriterier – se nedenfor

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den efterspurgte opgave. Kvaliteten bliver bedømt ud fra følgende 4 kriterier, som tilbudsgiver sammen med de øvrige oplysninger skal gøre rede for i vedlagte bilag (Tilbudskabelon):

Kvalitetskriterie 1: Kort resumé af leveringens koncept og indhold

Kvalitetskriterie 2: Erfaringer fra lignende opgaver

Kvalitetskriterie 3: Kommunikationsmæssige kompetencer

Kvalitetskriterie 4: Forståelse for og erfaring med iværksættermålgruppen.

 • Samlet pris inkl. timepris for tilkøb af yderligere konsulenttimer, hvis ordregiver finder det nødvendigt til opgaver, der supplerer den beskrevne opgave.

Evalueringskriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%
 • Kvalitet: 60%

Væksthuset forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkommende tilbud.

Download tilbudsskabelon her

logoer

Sidst opdateret: 26.06.2018