Automatisering af produktionsproces

Opgavens Titel: Automatisering af produktionsproces

Annoncør: Anonym

Dato: 5. november 2019

Deadline for tilbud: 18. november 2019

Tilbud og spørgsmål vedr. opgaven rettes til Martin Bregnballe; e-mail: martin@vaext.dk

Spørgsmål vedr. tilbudsproces og lign. rettes til Emil Ødegaard; e-mail eoe@ehhs.dk

Alle spørgsmål og henvendelser skal fremsendes skriftligt, så de kan videresendes til den respektive annoncør. Alle spørgsmål og svar vil efterfølgende blive offentliggjort i anonymiseret form i en Q&A sektion nederst på siden.

Præsentation af annoncøren

Annoncøren er en mindre fødevarevirksomhed på Bornholm, som producerer rugkiks efter en traditionel, og delvist hemmelig recept. Produktet er bl.a. kendt for sine særlige sprødhed, som indebærer adskillige lag af en fint udrullet dej med rugmel. Der er så vidt vides ingen producenter, som fremstiller et lignende produkt med en lignende type dej.

Foldningen af rugdejen foregår i dag manuelt. Denne del af processen ønskes helt eller delvist automatiseret. Dels for at reducere omkostningen ved den manuelle proces, dels for at kunne øge produktionskapaciteten, hvor dejfoldningen vil udgøre en flaskehals.

Beskrivelse af opgaven

Virksomheden søger konsulenthjælp til:

 1. Indledende vurdering af mulige løsninger til automatisering af den pågældende del af produktionen. I første omgang ønskes fokus på at identificere enkle, tekniske løsninger, som allerede findes / kan leveres af maskinleverandører, evt. med mindre tilretninger
 2. Udarbejdelse af kravspecifikation (der er allerede udarbejdet en basal kravspecifikation til automatiseringsløsningen, men denne kan med fordel skærpes og detaljeres af konsulenten)
 3. Afsøgning og prioritering af leverandører af de identificerede, mulige automatiseringsløsninger (annoncøren er allerede i en indledende dialog med enkelte, potentielle leverandører)

Såfremt afsøgningen under pkt. 3 (forhåbentlig) viser, at tekniske løsninger, evt. med mindre justeringer, allerede eksisterer, og der er fundet relevante leverandører, skal konsulenten herefter assistere med:

 1. Sparring med annoncør i den efterfølgende proces – fra investeringsbudget, placering af ordre, til levering og indkøring af teknologien

Såfremt afsøgningen under pkt. 3 viser, at tekniske løsninger, evt. med mindre justeringer, og eksisterende leverandører heraf ikke findes på markedet, således at der skal gennemføres et egentligt/større teknologiudviklingsarbejde, vil pkt. 4 i stedet omhandle:

 • Specifikation af den teknologiske udviklingsopgave, således at denne umiddelbart kan bruges over for 3. part
 • Identifikation af potentielle aktører, som (til dels) på baggrund af specifikationen vil kunne udvikle de nødvendige løsninger
 • Medvirken i den indledende dialog mellem, og sparring med annoncør og den udvalgte udviklingspartner omkring plan- og budgetlægning for den efterfølgende udviklingsproces

Det vil være en mulighed, men er ikke et krav, at konsulenten selv har, eller er del af en organisation som besidder teknologiske udviklingskompetencer på feltet, og således også selv ville kunne byde ind på et evt. teknologiudviklingsarbejde, såfremt dette viser sig nødvendigt. Det understreges dog, at den oven for annoncerede opgave er en rådgivnings-ydelse, som skal ske uafhængigt af konsulentens evt. mulighed for efterfølgende levering af en udviklingsydelse / teknologisk løsning.

Særlige forventninger til Leverandøren

Den forventede kontraktsum for annonceringen er sat til DKK 50.000.

Rejse o.a. omkostninger forventes indeholdt heri, og konsulenten må forvente nogen rejseaktivitet til og fra annoncørens produktionssted.

Der forventes et skriftligt tilbud, som minimum indeholder:

 • Beskrivelse af, hvordan opgaven planlægges løst, herunder forventet timeforbrug
 • Dokumentation for konsulentens kompetencer og erfaringer fra lignende opgaver.
 • Timepris og samlet tilbudspris.
 • Tidsplan (det er ikke et krav, men om muligt, ønskes ydelsen leveret inden marts 2020)

Q&A

Der er endnu ikke modtaget nogle spørgsmål til opgaven.

Om programmet, som opgaven er en del af:

 • Resume af programmet: Programmet er skabt af Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden (EHHS) i samarbejde med EU’s regionalfond. Programmet er organiseret i et forløb med en facilitator fra EHHS samt rådgivningsforløb udført af eksterne rådgivere. Aktiviteterne styrker således virksomheders evne til at optimere især deres internationale adfærd.
 • Baggrund for annoncering: Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Denne annoncering er et led heri.
 • Programmet dækker: Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig implementering / eksekvering af en vækstplan.
 • Programmets mål: Programmet munder ud i en vækstplan, som annoncør derefter selv afprøver i praksis.

Sidst opdateret: 05.11.2019