Leverandør(er) søges til Vækstrettet Kompetenceudvikling 2019

Dette er lagt på Udbud.dk

Annonceringens titel: Samarbejdspartner til afvikling af Vækstrettet Kompetenceudvikling

Udbyder: Projekt Vækstrettet Kompetenceudvikling, Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato: 20. december 2018

Deadline: 17. januar 2019 kl. 14.00

Spørgsmål og e-mail tilbud til:

Erhvervshus Hovedstaden (VHHR)
Projekt: Vækstrettet Kompetenceudvikling
Att.: Ole M. Meyer
E-mail: ome@ehhs.dk
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

1. Baggrund for annoncering

Vækstrettet Kompetenceudvikling programmet er skabt af VHHR i samarbejde med Vækstforum Hovedstaden, SMV Danmark og EU’s socialfond.

Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling projektledes af VHHR. Siden projektstart i 2015 har mere end 180 SMV’er gennemført programmet, og Vækstforum Hovedstaden har netop godkendt en forlængelse af forløbet frem til foråret 2020. Programmet har til formål at styrke væksten i SMV virksomheder i Hovedstadsregionen gennem et faciliteret og strategisk kompetenceafklarings- og udviklingsforløb målrettet både ledelse og medarbejdere. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes strategi og består af flere elementer såsom:

 • udarbejdelse af vækstplan med konkrete handleplaner for at skabe afklaring om de fremtidige kompetencebehov i ledelsen og blandt medarbejderne
 • sparring, udvikling og undervisning af deltagende ejerledere og direktører om personlig ledelsesudvikling
 • afklaring af eksisterende og manglende ledelsesmæssige kompetencer og færdigheder i den enkelte virksomhed
 • kompetencekortlægning og efterfølgende kompetenceudvikling blandt mellemledere og øvrige medarbejdere i virksomheden
 • køb af konsulentydelser der sikrer kompetenceløft samt eksekvering af de aftalte handleplaner.

For yderligere oplysninger henvises til: https://ehhs.dk/vaekstrettet-kompetenceudvikling_1

2. Opgavebeskrivelse

Programmet har overordnet set følgende forløb, hvor den udbudte opgave er mærket med gul baggrund:

program

2a. Hovedopgave

VHHR søger en samarbejdspartner, der kan være ansvarlig for afviklingen af faserne ”Afklaring” og ”Udvikling” som mærket med gult ovenfor.

 • Omfang: Det forventes at der afholdes 3 hold á ca. 20-30 deltagere, i alt ca 75 deltagere fra 60 virksomheder i perioden første kvartal 2019 til 1 kvartal 2020. Forventet projektafslutning 2. kvartal 2020. Der ønskes tilbud på afvikling af et hold, med mulighed for forlængelse ved tilfredsstillende afvikling.
 • Geografisk afgrænsning: Virksomhederne kommer primært fra Region Hovedstadsregionen, hvor alle aktiviteter foregår.
 • VHHR opgaver: VHHR hverver deltagere, administrerer tilmelding til programmet samt betaling heraf, og koordinerer de enkelte eksterne aktørers involvering. VHHR administrerer invitation, styring af tilmeldinger til de enkelte aktiviteter, udsendelse af materiale mv og anden kursusrelevant kontakt med deltagerne.
 • Tidsmæssig placering: Forløbet for første og andet hold starter i første halvår 2019, og hold 3 i andet halvår 2019. Alle aktiviteter placeres indenfor normal arbejdstid, dvs ikke weekend, og aften kun i forbindelse med ledercamps. I løbet af programmet tidsstyres aktiviteterne fleksibelt efter behov, men de generelle tidsrammer overholdes. Alle aktiviteter starter og slutter til aftalt tid.
 • Pris: Der ønskes en samlet pris pr. deltager i programmet. Prisen skal indeholde:
  • kursusmaterialer
  • facilitering af ½ dags kick-off incl. lokaler og forplejning
  • afholdelse af 2x2 dages ledercamp med internat i Region Hovedstadsregionen (standard som Comwell), incl. ophold, lokaler og forplejning
  • lederprofil og 360 graders analyse, incl 2 lederprofil-sparringsmøder á 1½ time pr. deltager
  • kort slutrapport pr. deltager med anbefalinger til udvikling af ledelseskompetencer.

2b. Forventninger til leverandører:
Der forventes et fagligt indhold som skitseret i stikord under ”Afklaring” og ”Udvikling”, markeret med gult. Det overlades til byder at komme med input og ideer til konkret indhold og afvikling.

 • Erfaringsmæssigt skal der stilles med mindst 2 konsulenter, der kan matche og udfordre en meget krævende og motiveret flok deltagere – primært ejerledere i virksomheder med mellem 10 - 100 ansatte.
 • Vi stiller høje krav til underviserne/facilitatorerne. De skal have ”hår på brystet”, både med erfaring fra virksomhedsdrift, og med konsulentballast i form af værktøjer, modeller og empirisk indsigt. De skal have en stærkt engagerende formidlingsevne, være involverende - ikke docerende. Dvs ikke juniorkonsulenter og ikke teoretiserende tavleundervisning.
 • Formen på kick-off og de to ledercamps skal være en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, action-learning med cases, og sparring i mindre grupper som medvirker til at skabe dynamik og engagement. Der lægges stor vægt på at VHHRs konsulenter indgår aktivt igennem hele forløbet og at planlægning foregår i en samskabende proces.
 • For hver enkelt deltager udføres lederprofiler incl. 360 graders feedback fra deltagerens organisation. Hver enkelt deltager får adgang til 2 personlige sparringsmøder af 1 ½ timers varighed afholdt i VHHRs lokaler eller hos deltageren med udgangspunkt i lederprofilen. Her deltager programdeltageren, en repræsentant for leverandøren, og en konsulent fra VHHR.

2c. Forventninger til tilbud:

Vi ønsker konkrete forslag til forløbets indhold og afvikling, herunder hovedindhold på kick-off, ledercamps, og sparringsmøder, og andre tanker om udnyttelse af den kollektive undervisningsmodel. Beskrivelsen tager udgangspunkt i det skitserede procesforløb, og skal som minimum indeholde følgende områder:

Indhold

 • Påtænkt lederprofilværktøj
 • Fagligt modelapparat
 • Hvilke ledelsesmæssige læringsbehov for SMV ledere adresseres?
 • Anfør de foreslåede faglige hovedpunkter i forløbene
 • Hvilke konkrete modeller, teorier og empiriske undersøgelser tænkes inddraget i undervisningen?
 • Angiv sammenhæng mellem modellerne, og hvordan et naturligt forløb vil forme sig.

Undervisningsform

 • Hvem vil forestå undervisningen?
 • Hvordan vil kick-off og ledercamps typisk forløbe
  • længde af enkelte indlæg
  • metode til præsentation af emner
  • medievalg, aktiviteter
  • gruppedynamik og samarbejde
  • caseopgaver
  • refleksion
  • opsamling
 • Hvordan sikres at alle deltagere involveres aktivt?
 • Hvordan sikres forankring af læringen?
 • Hvordan sikres relevans for den enkelte virksomhed – og den enkelte deltager
 • Hvordan sikres deltagernes løbende arbejde med forløbet – også mellem kick-off, ledercamps og sparringsmøder?
 • Hvordan andre leverandører kan inddrages, jf. afsnit 3b om delopgaver?


3a. Delopgaver

For at sikre en stærk og specialiseret kompetencemæssig repræsentation af eksterne konsulenter, og for at skabe afveksling i forhold til varetagelsen af hovedopgaven, annonceres adgang til at varetage delopgaver i forløbet. Der kan bydes separat på delopgaver, uden nødvendigvis at byde på hovedopgaven.

 • Delopgaverne har form af korte indlæg eller aktiviteter, forventeligt i løbet af de to camps, og typisk af 1-3 timers varighed.
 • Definitionen af delopgaverne er åben. Delopgaverne skal være relevante for SMV ejerledere, og afspejle temaerne på de to ledercamps.
 • Delopgaverne kan eksempelvis være inspirationsindlæg, specialiserede indlæg om særlige ledelsesmæssige discipliner, og emner som har direkte praktisk relevans for SMV ejerledere.
 • Der ønskes en samlet pris for afholdelsen pr. delopgave pr. hold, incl. eventuelle forbrugsmaterialer, redskaber eller andre tilknyttede omkostninger.
 • VHHR forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.


4. Tidsplan
Frist for afgivelse af tilbud: 17. januar 2019 kl. 14:00

 • Shortlist af leverandører (incl. information til bydere): 21. januar 2019
 • Planlagt præsentation med udvalgte bydere på delopgaver: 24. januar 2018
 • Planlagt præsentation med udvalgte bydere på hovedopgave: 25. januar 2019
 • Valg af leverandør(er): 28. januar 2019
 • Aftale indgåelse: uge 5, 2019
 • Forventede programdatoer 2019:

kick-off

5. Vilkår for tilbudsafgivelse

 • VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.
 • VHHR gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.
 • Projektforlængelsen er godkendt af Vækstforum Hovedstaden og afventer pt godkendelse af administrativ rammesætning i Erhvervsstyrelsen.
 • Indkøbet kan ændres i overensstemmelse med de ændringer som måtte komme fra Erhvervsstyrelsen.
 • Indkøbet kan bortfalde som følge af ændringer fra Erhvervsstyrelsen eller de pågående ændringer i Erhvervsfremmesystem, og VHHR forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.
 • Erhvervshus Hovedstaden optræder som annoncør, men vil som aftalepart blive erstattet af Erhvervshus Hovedstaden, cvr 40084711, pr 1. januar 2019, jf den netop vedtagne lov om Erhvervsfremme.
 • Tilbud fylder højst 15 sider incl. bilag, og suppleres med cv på de tilbudte konsulenter. Tilbud indsendes til ome@ehhs.dk.
 • Vurderingen foretages ved en sammenvejning af pris- og kvalitetskriterier, med følgende vægtning:
  • Pris: 35%
  • Kvalitet: 65%
 • Annoncering af denne opgave sker på udbud.dk og på startvaekst.dk/vhhr.dk/privat-radgiver
 • Spørgsmål til annonceringen stilles skriftligt til projektleder Ole Meyer på
  ome@ehhs.dk. Alle spørgsmål og svar offentliggøres her på siden
 • VHHR har lukket mellem jul og nytår.

Spørgsmål:

Spørgsmål: Kan lederprofilen og resten af forløbet adskilles i to opgaver, så der kun bydes på den ene?

Svar: Lederprofilen skal have en funktion i sammenhæng med det øvrige forløb, og skal derfor være en integreret del af programmet. Opgaven skal løses samlet.

Spørgsmål: Er de angivne datoer for programafholdelsen faste?

Svar: Datoerne er foretrukne tidspunkter, som sikrer bedst mulig afvikling over året. Det er muligt at foreslå alternative datoer, som vil indgå i den samlede vurdering af tilbuddet.

Spørgsmål: Hvilket budget er allokeret pr deltager på det kommende Vækstrettet kompetenceudviklingsforløb?

Svar: I et program finansieret af EU Socialfondsmidler er det samlede budget sammensat af en række faktorer, som ikke har relevans for at byde på projektet.

Spørgsmål: Hvilket ca. beløb pr. deltager får kommende leverandør ift. allokeret budget? (Hvordan er nuværende fordeling?)

Svar: Det er forventningen at beløbsrammen for denne annoncerings konsulentydelser – i lighed med tidligere forløb – vil ligge på et niveau omkring 12.000 - 15.000 kr. pr. deltager, som dog ikke er en fast budgetramme. Tilbuddets beløb vurderes i sammenhæng med den tilbudte ydelse, jf annonceringen.

Spørgsmål: Hvor stor er brugerbetalingen?

Svar: Den kontante brugerbetaling er 19.000 kr. plus moms pr. deltager.

Spørgsmål: Hvor mange medarbejdere har de deltagende virksomheder i gennemsnit?

Svar: Medarbejderantallet svinger fra 10-100, med et gennemsnit omkring 25 medarbejdere.

Spørgsmål: Er programmet målrettet eller søgt af særlige brancher?

Svar: Programmet retter sig mod og søges af virksomheder i alle brancher.

Spørgsmål: Hvor mange konsulenter fra EHHS deltager i de to camps?

Svar: Vi forventer at der vil være tre EHHS proceskonsulenter (som i nogen grad vil have en aktiv rolle) på hver camp, og muligvis en eller to gæstende vækstkonsulenter.

Sidst opdateret: 17.01.2019