Markedsafdækning forud for indgåelse af rammeaftaler med eksterne workshopkonsulenter

Om SundVækst

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden gennemfører i tidsperioden november 2018 til august 2020 en fortsættelse af projektet: ”Sund Vækst, Boost dit salg til det offentlige marked”.

Projektet indeholder gennemførelse af 4 forløb af ca. 4-5 måneders varighed med i alt 24 virksomheder. Forventeligt fordelt med 6 virksomheder på hver af de 4 forløb/hold. Fælles for virksomhederne er det, at de har udviklet et sundheds-/velfærds-produkt/serviceydelse

Næste hold forventes at starte januar 2020, og rekruttering er påbegyndt.

Projektets samlede budget finansieret dels af midler fra EU's Regionalfond, Hovedstadsregionens Vækstforum, de 24 virksomheders kontante egenbetaling, samt medfinansiering af arbejdstimer.

Målet med projektet er at booste væksten for virksomhederne i målgruppen. Alle virksomheder, der gennemgår forløbet skal udvikle en Vækstplan, der sandsynliggør, at de kan vokse 20% årligt i tre på hinanden følgende år. Væksten skal ske inden for 5 år efter projektforløbet er afsluttet.

Forretningsudviklere fra Copenhagen Business Hub vil støtte virksomhederne i deres arbejde med at udvikle vækstplanen, og sikre at inputtet fra de eksperter, de møder i forløbet, vil blive omsat til konkrete handlinger, som kan indgå i deres Vækstplan.

Udklip

Om markedsafdækningen

I forbindelse med gennemførelse af projekt ”Sund Vækst, Boost dit Salg på det offentlige marked” ønsker Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden at indkøbe konsulentydelser i form af eksterne rådgivere og eksperter som kan bidrage til gennemførelse af projektets workshops. Som led i markedsafdækningen gennemfører projektledelsen i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden i projektperioden dialogmøder med aktører med ekspertise indenfor:

 • Rådgivning af private virksomheder, der arbejder strategisk med salg til det offentlige og offentlig-privat samarbejde
 • Udvikling af vækstplaner og forretningsmodeller
 • Facilitering af workshops – vækstambitioner og personlig lederskab
 • Kommunikation og budskabstræning

Aktører der kan demonstrere ovennævnte kompetencer er velkomne til at sende et tilbud til Erhvervshuset mhp. indgåelse af rammeaftale om projektleverancer. En rammeaftale garanterer ikke indkøb af et minimum antal workshopdage/arbejdstimer. Indkomne tilbud vil blive vurderet og de leverandører, som vi kommer til at gøre brug af, vil blive tildelt en rammeaftale.

Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden er opmærksomme på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

De efterspurgte kompetenceprofiler

I forbindelse med gennemførelse af ”Sund Vækst, Boost dit salg til det offentlige marked” efterspørger Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden følgende kompetenceprofiler, som vi ønsker at indgå rammeaftaler med:

 • Rammeaftale 1: Strategisk salg til det offentlige

Rådgivning af private virksomheder, der arbejder strategisk med salg til det offentlige og offentlig-privat samarbejde

Konsulenten har et indgående kendskab til det offentlige marked for sundhedsydelser/-produkter og dets særlige karakteristika, man som virksomhed skal kende til for at opnå succes med salg til det offentlige. Konsulenten skal være i stand til at formidle denne viden på en inddragende måde i en undervisningssituation, til en målgruppe der primært består af SMV’er der allerede har erfaring med at sælge til det offentlige. Derudover skal konsulenten have dokumenterede erfaringer med at rådgive virksomheder til at opnå salg og vækst på det offentlige marked - på såvel det danske som på internationale offentlige markeder.

 • Rammeaftale 2: Facilitering af workshops – vækstambitioner og personligt lederskab

Konsulenten skal have erfaringer med design og facilitering af længerevarende udviklingsforløb for SMV-ejerledere og ledere. Konsulenten skal have indgående erfaring med bl.a. at sikre, at der bliver skabt fortrolighed, engagement og netværk på tværs af deltagerne. Konsulenten skal være med til at sikre at SundVækst-forløbet opleves sammenhængende og værdifuldt for den diverse gruppe, som holdet kan komme til at bestå af. Konsulenten skal endvidere have blik for / trække tråde til programmets fokus, som er at skabe vækst via salg til de offentlige sundhedsområder – både nationalt og internationalt.

 • Rammeaftale 3: Udvikling af vækstplaner og forretningsmodeller

Det praktiske output af deltagelsen i Sund Vækst er en vækstplan. Under de tidligere forløb, er der udviklet et intuitivt vækstplans-paradigme baseret på transformationskort og ”Must Win Battles” (MWB). Dette paradigme videreføres i forbindelse med gennemførelsen af de kommende hold. Konsulenten skal derfor have erfaring med at formidle brugen af disse værktøjer i forbindelse med fx rådgivning af SMV’er. Konsulenten skal kunne præsentere vækstplans-konceptet for virksomhederne, og undervejs i Sund Vækst forløbet støtte virksomhederne i at udvikle relevante aktiviteter, der adresserer ambitiøse vækstmål. I forbindelse med virksomhedernes arbejde med vækstplaner kan det komme på tale at arrangere kortvarige 1:1 sessioner mellem konsulenten og de deltagende virksomheders ledelse.

 • Rammeaftale 4: Kommunikation og budskabstræning

Hvad enten vi taler salg til B2G eller B2B er kommunikation og formidling vigtige aspekter af et succesfuldt forretningsfællesskab. Sund Vækst virksomhederne har som oftest kun sparsom erfaring med kommunikation til beslutningstagere i det offentlige. Projektledelsen ønsker at indkøbe en ekstern konsulent, der kan gennemføre en workshop med fokus på pitchtræning – rettet mod offentlige beslutningstagere. Workshoppen skal skærpe deltagernes præsentationer ved at give konstruktiv vejledning til formidling af virksomhedens særpræg og produktet. I denne vejledning kan indgå situationsanalyse, oplæggets arkitektur, praktisk argumentation og personlig gennemslagskraft.

Tilbudsskabelon - SundVækst rammeaftaler

Vi ønsker at modtage et tilbud på max. 2 A4-sider, hvor følgende er beskrevet:

 • Hvilken opgave leverandøren tilbyder at løse (rammeaftale 1-4)

Når vi vurderer de indkomne tilbud vil vi lægge vægt på henholdsvis tilbudsgivers faglige kompetencer og pris (vægt:50%/50%)

Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med undervisning og rådgivning af SMV’er med sundheds- /velfærdsløsninger.

  • Gerne med CV og/eller referencer for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven
  • Gerne med beskrivelser af den faglige tilgang og anvendte workshop temaer/metoder

Pris på henholdsvis:

 • 1 workshopdag (ca. 8 timer) inkl. forberedelse, forudgående dialog med projektledelsen og transport
 • ½ workshopdag (ca. 4 timer) inkl. forberedelse, forudgående dialog med projektledelsen og transport
 • Timepris på køb af yderligere timer. Dette kan især blive aktuelt ifm. Rammeaftale 3 og gennemførelse af kortvarige 1:1 sessioner mellem Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden, leverandøren og de deltagende virksomheders ledelse

Leverandøren kan evt. angive om der gives rabat, hvis der indkøbes flere workshopdage/arbejdstimer

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Projektleder Christian Brix, cbr@ehhs.dk

Projektleder Peter Koppel, pk@ehhs.dk

Tilbud bedes sendt til tilbud@ehhs.dk – indkomne tilbud fra eksterne leverandører bliver løbende evalueret mhp. indgåelse af rammeaftale.

Sidst opdateret: 03.09.2019