3 timers-workshop: PR og kommunikation

Generelle oplysninger

Opgavens titel:

3 timers-workshop: PR og kommunikation

Udbyder:

Erhvervshus Hovedstaden, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Dato:

3. december 2018 kl. 23:59

Deadline:
12. december 2018

Kommunikation:

Spørgsmål rettes til projektleder Emil Ødegaard, eoe@ehhs.dk, tlf.: 3168 4104

Tilbud sendes til tilbud@ehhs.dk, inkl. workshopbeskrivelse i vedlagte skabelon, att. Emil Ødegaard, HIP – PR og kommunikation

Om programmet HIP – Hovedstadens iværksætterprogram

HIP – Hovedstadens Iværksætterprogram tilbyder fagspecifikke workshops, webTV og værktøjer i forhold til alt det, der er godt at vide, når man starter en virksomhed. Ambitionen er at skabe et fleksibelt tilbud til alle iværksættere i Region Hovedstaden. HIP skal være tilgængelig, når det passer iværksætteren, og der bliver arbejdet med at blande forskellige læringsformer for at nå så varieret og bredt ud til målgruppen som muligt.

Ud over den fagspecifikke viden tilbyder HIP sparring med udgangspunkt i iværksætterens personprofil, da succes langt hen ad vejen afhænger af, om personen bag kender sine egne styrker og svagheder og er i stand til at inddrage andre kræfter i virksomheden.

I perioden august 2015 – december 2019 skal mindst 5.600 iværksættere deltage i HIP’s workshops. Målet er at gennemføre mindst 660 workshops i projektperioden.

Målgruppe: Iværksættere dvs. personer som er i gang med / har besluttet at starte virksomhed og virksomheder som er startet senest indenfor de seneste tre år. Målgruppen kan specificeres mere i forbindelse den specifikke workshop / workshopforløb.

26 kommuner i Region Hovedstaden er partnere i HIP og Erhvervshus Hovedstaden er projektholder. HIP får tilskud fra EU’s Socialfond og Region Hovedstaden.

Se mere om HIP på www.hipih.dk, hvor du også finder information om tilbud fra Iværksætterhuset og Københavns Erhvervshus, der er blandt HIP’s nærmeste samarbejdspartnere.

VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde.

Om opgaven

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der kan afholde et forløb af 2 workshops med hver 3-timers varighed under temaet PR og kommunikation. Efter workshoppene skal deltagerne have en forståelse for betydningen af god kommunikation, og hvordan man kan arbejder med kommunikation i kommercielt øjemed. Iværksætterne skal også få værktøjer og tips til, hvordan man bedst arbejder med pressen og medier. Emner der kan inkluderes er målgruppe, story telling og kommunikationsplatforme.

Målgruppen for forløbet er iværksættere, som gerne vil blive bedre til at arbejde med kommunikation på et strategisk niveau.

Hver workshop skal kunne håndtere 35 iværksættere. Programmet for workshoppen skal lægge op til en blanding af faglige input samt praktiske øvelser, hvor den enkelte iværksætter kan sætte sin egen ide i fokus.

Tilbuddet skal inkludere en samlet pris for hele workshopforløbet, herunder kørsel og evt. materialer. Alle workshops bliver afholdt i Region Hovedstaden, eks. Bornholm. Såfremt forløbet og samarbejdet er en succes, vil der være mulighed for afholdelse af flere forløb mindst til og med udgangen af 2018.

Såfremt workshoppen og samarbejdet er en succes, vil der være mulighed for afholdelse af flere workshops til og med udgangen af 2019.

 1. Opgavebeskrivelse

Samarbejdspartneren skal:

 • Afholde mindst et forløb á 2 workshops i foråret 2019.

 • Beskrive indholdet af forløbet og de enkelte workshops i vedlagte skabelon – se tilknyttet skabelon.

 • Sikre en rød tråd i forløbet, således at deltagerne oplever en udvikling gennem forløbet.

 • Facilitere de enkelte workshops på en måde, så iværksætterne kan arbejde praktisk med deres egen ide.

 1. Generelle krav for alle workshops:

 • Workshoppen skal være en blanding af faglige ind- og oplæg og praktiske øvelser.

 • Der skal lægges vægt på, at deltagerne lærer noget de kan bruge dagen efter.

 • Workshoppen skal afsluttes med forslag til de næste skridt og evt. 5 gode råd.

 • Workshoppen skal give deltagerne bud på litteratur, artikler, hjemmesider, sociale medier o.l., som kan være nyttigt i det videre arbejde.

 • Workshoppen skal oplyse, hvor de kan finde hjælp både blandt offentlige og private rådgivere.

 • Workshops varer tre timer inkl. pause.

 1. Tilbudsspecifikation

Tilbuddet til Erhvervshus Hovedstaden bør specificere:

 • Pris for afholdelse af et forløb med 2 workshops á 3 timer inkl. forberedelse.

 • Evt. rabat ved gentagelse af workshoppen flere gang i løbet af 2019.

I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den efterspurgte opgave. Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier.

Evalueringskriterierne og vægtningen af disse er følgende:

 • Pris: 40%

 • Kvalitet: 60%

Kvalitet bliver bedømt ud fra følgende 3 kriterier, som tilbudsgiver skal gøre rede for i et vedlagt bilag:

 • Faglige kompetencer ift. workshoptema.

 • Erfaring og kompetencer i forhold til undervisning og facilitering.

 • Forståelse for og erfaring med iværksættermålgruppen.

Skabelon til beskrivelse af workshopforløb

Sidst opdateret: 10.12.2018