Kontakt

jcl@ehhs.dk

Skalering Gennem Digitalisering & Internationalisering: SaaS

Udbud / markedsafdækning deadline 30. april 2019

Generelle oplysninger

Udbuddets titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale med programkoordinator vedr. forretningsudvikling af Software-as-a-Service virksomheder

Udbyder

Erhvervshus Hovedstaden Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 40084711

Dato

1. april 2019

Deadline for tilbud

30. april 2019

Kommunikation

Spørgsmål og tilbud rettes til Camilla Wendt, e-mail: cwe@ehhs.dk, tlf.: 41886605

Præsentation af udbydende virksomhed

Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder om forretningsområder som vækst, eksport og job. Vi er organiseret med over 30 konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Profil

Vi søger en rådgiver der kan facilitere et programforløb til ’digitale’ virksomheder med abonnementsordninger (Software-as-a-Serivce) som revenue model. Udover indeværende beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Potentielt omfang

Et programforløb med 8-10 virksomheder til gennemførelse i efteråret 2019.

Eksempel på tidligere programstruktur

Opgavens mål og succeskriterier

Tilbudsgivers succesfulde leverance omfatter følgende målbare resultater, milepæle og delmål:

 • Udarbejdelse af endeligt program for et forløb over 3-5 måneder med start primo september 2019, hvori indgår ansvar for udvikling af et Kick Off samt 3 workshops.

 • Identificering af 2 relevante virksomheder, der i egen interesse og uden betaling vil fremlægge sin virksomheds case i en præsentation til programmet á 30-60 minutter – som en del af perspektiveringen af programmets øvrige indhold.

 • Identificering af et antal relevante erhvervsfolk, som hver kan indgå i et to timers møde med en deltagervirksomhed. Møderne har karakter af et bestyrelsesmøde og skal bidrage til kvalificering af virksomhedens vækstplan og arbejde hen mod internationalisering.

 • Delvis facilitering af 4 workshops startende primo september 2019 og efter nærmere aftale. Se forventet programstruktur ovenfor.

 • Indhold til sessions på 2 timer per. virksomhed til opstart af forløb og facilitering heraf.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

 • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik

 • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav

 • Angivelse af pris. Prisen bedes angivet som pris for hele forløbet hhv. pris per workshop.

 • Forventet tidsplan samt tidsforbrug for udvikling.

 • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Vi ser frem til at modtage tilbuddet !

Om programmet

 1. Resume af programmet
  Virksomhederne deltager i et Erhvervshus Hovedstaden program, som er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV) med internationalt skaleringspotentiale. Programmet er organiseret i et faciliterings-forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt i visse tilfælde rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Deltagerne bliver præsenteret for udfordringer relateret til eksport fx i forhold til eksportmodel, markedsbearbejdning test og planlægning med det mål at kvalificere virksomhedernes internationalisering og forberede dem på følgende sandsynlige udfordringer.

 2. Mål
  Programmet munder ud i en vækstplan, som virksomhederne derefter selv afprøver i praksis.

 3. Programmet dækker
  Programmet fokuserer på forberedelserne – udarbejdelse af analyser, planer, strategi m.v., men dækker ikke egentlig afprøvning / implementering / eksekvering af den internationale vækstplan.

 4. Krav til tilbudsgivende virksomhed
  Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

 5. Baggrund for udbud
  Programmet er underlagt en række krav om god, sund finansforvaltning, herunder dokumentation for at den aftalte pris ved eksterne indkøb er et udtryk for markedsprisen. Indeværende udbud er et led heri. Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem en facilitator fra programmet og en repræsentant fra Erhvervshus Hovedstaden.

Vurderingen af tilbuddet foretages ved en sammenvejning af pris- og kvalitetskriterier, med følgende vægtning:

 • Pris: 35%
 • Kvalitet: 65%

Indkøbet kan ændres i overensstemmelse med de ændringer som måtte komme fra Erhvervsstyrelsen.

Indkøbet kan bortfalde som følge af ændringer fra Erhvervsstyrelsen, og Erhvervshus Hovedstaden forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.

Sidst opdateret: 12.05.2019