Vækst Gennem Internationalisering: Lissabon reception

Udbud / markedsafdækning deadline 3. september 2018

Generelle oplysninger

Opgavens titel

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om afholdelse af reception i Lissabon for danske virksomheder.

Udbyder

Erhvervshus Hovedstaden; Fruebjergvej 3, 2100 København Ø,
CVR nr. 29832978

Dato

15. august 2018

Deadline for tilbud

3. september 2018

Kommunikation

Spørgsmål rettes til Camilla Wendt, e-mail: cwe@ehhs.dk, tlf.: 41886605

Tilbud sendes til tilbud@ehhs.dk, att. Camilla Wendt, VGI SaaS

Præsentation af Erhvervshus Hovedstaden

Erhvervshus Hovedstaden yder uvildig sparring til virksomheder om forretningsområder som vækst, eksport og job. Vi er organiseret med over 30 konsulenter med stor specialisterfaring og indgående branchekendskab fra arbejde i det private erhvervsliv.

Baggrund for annoncering

Vækst gennem internationalisering (VGI) er et program skabt af VHHR i samarbejde med Region Hovedstadens Vækstforum og EU’s regionalfond. VGI er målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV) med internationalt skaleringspotentiale. Programmet er organiseret i et forløb med facilitatorer fra Erhvervshus Hovedstaden, workshops, samt rådgivningsforløb af eksterne rådgivere. Deltagerne bliver præsenteret for udfordringer relateret til eksport fx i forhold til eksportmodel, markedsbearbejdningstest og planlægning, med det mål at kvalificere virksomhedernes internationalisering og forberede dem på følgende sandsynlige udfordringer. Igennem programmet opstiller virksomhederne forskellige hypoteser, der derefter testes ved markedsbesøg. Forløbet munder ud i en vækstplan som virksomhederne derefter selv afprøver i praksis.

Beskrivelse af opgaven under markedsafdækning

Erhvervshus Hovedstaden søger en samarbejdspartner, der skal være ansvarlig for afholdelsen af en netværksreception i Lissabon i uge 45 2018, i forbindelse med deltagervirksomhedernes markedsbesøg. Partneren skal kunne invitere lokale virksomheder inden for designbranchen, fødevarer og børnetøj og stå inde for et antal gæster på ca. 60 stk. Desuden skal partneren stå for lokation og forplejning til receptionen.

Udover indeværende beskrivelse af projektet vil tilbudsgiver blive mundtligt briefet om projektet af udbyder, såfremt det ønskes/er nødvendigt.

Forventet kontraktsum og tilbudsspecifikation

VHHR forventer maksimalt at anvende DKK 40.000 kr. ex. moms på den annoncerede opgave.

Vi forventer at modtage et skriftligt tilbud, der som minimum indeholder:

  • En kort præsentation af tilbudsgiver med referencer og historik
  • Skriftlig bekræftelse på at tilbudsgiver kan leve op til de ovenfor beskrevne krav
  • Angivelse af pris. Prisen bedes angivet som pris for hele forløbet hhv. pris per workshop
  • Forventet tidsplan
  • Evt. forudsætninger for tilbuddet

Vurderingen bliver foretaget på baggrund af nedenstående evalueringskriterier, hvor vægtningen af disse er følgende:

Pris: 40%

Kvalitet: 60%

Kvalitetskriterium 1: Kort resuméaf leveringens koncept og indhold

Kvalitetskriterium 2: Erfaringer fra lignendeopgaver

Samlet pris er inkl. timepris for tilkøb af yderligere konsulenttimer, hvis ordregiver finder det nødvendigt til opgaver, der supplerer den beskrevne opgave.

Offentlige ejede virksomheder samt foreninger må ikke byde på opgaven.

VHHR forbeholder sig ret til ikke at benytte sig af de indkomne tilbud.

Vi ser frem til at modtage tilbuddet.

Om indkøbet

VHHR er opmærksom på at handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet.

Væksthuset gennemfører denne annoncering for at leve op til EU’s krav om, at ydelsen er købt på ”markedsmæssige vilkår” og for at finde en samarbejdspartner, der kan løse denne specifikke opgave på den bedst mulige måde. Indkøbet vedrører således en vare-/tjenesteydelser under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse.

Parterne bag:

logoer

Sidst opdateret: 20.08.2018