7 gode økonomiske nøgletal: Sådan anvender du dem

Nøgletal (KPI’er) er et afgørende redskab til økonomistyringen. Her får du et samlet overblik og gode råd til, hvordan du bruger de vigtigste nøgletal på en god og enkel måde.

Sådan bruger du økonomiske
            nøgletal

I denne artikel får du masser af viden om dine økonomiske nøgletal: Hvorfor skal du bruge dem, hvad økonomiske nøgltetal er, hvilke nøgletal du især skal kigge på, hvordan du beregner dem og hvordan du kan forbedre dem. Ved at klikke på vores indholdsfortegnelse, når du direkte til de relevante informationer:

 1. Hvorfor skal du bruge økonomiske nøgletal?
 2. Hvad er økonomiske nøgletal?
 3. Formler og beskrivelser: 7 nøgletal, du skal arbejde med
 4. Gode råd til hvordan du anvender og forbedrer dine nøgletal
 5. Brug for eksterne øjne? Book et uvildigt økonomitjek

Hvis du vil lære med om din virksomheds økonomi, tag fat i vores ekspert Rikke Bøgely. Hvert år møder Rikke over 100 virksomheder, og hjælper dem med at danne sig en oversigt over deres økonomiske situation og giver dem konkrete værktøjer til at komme videre:

Rikke Bøgely

Rikke Bøgely
rb@ehhs.dk
30108097
Se Rikkes profil

Book et møde

Hvorfor skal man bruge økonomiske nøgletal?

Når du driver virksomhed, er det vigtigt for dig, at du har et komplet overblik over din økonomi. Det giver dig overskud at kende din virksomheds økonomiske tilstand fuldt ud.

Overblikket over din økonomi giver dig også et styringsværkstøj i forhold til din udvikling. For eksempel giver det svar på:

 • Har du råd til nye investeringer?
 • Er der økonomiske poster, som er for høje eller lave?
 • Passer lønniveauet til indtægter og omsætning?

Endelig er det at have en fortrolighed med dine nøgletal vigtigt, når du taler med bank, investor, revisor eller andre fra den finansielle sektor.

Her bliver din virksomhed anskuet gennem nøgletal, og det kvalificerer din dialog, når du ved, hvad der ligger i de enkelte tal og begreber.

Her kan du komme direkte til de steder, som du vil læse mere om:

Hvad er et økonomisk nøgletal?

Helt overordnet er et økonomisk nøgletal en kvantificerbar værdi, som du i din økonomistyring bruger til at danne dig et overblik over og forstå, hvordan din virksomhed præsterer i forhold til dine strategiske- og finansielle forretningsmål samt din branche generelt.

God bogføring sikrer valide tal

Dine nøgletal fremkommer på baggrund af tal fra regnskabets resultatopgørelse og balance. Derfor er det også helt afgørende, at alt er bogført til dagsdato eller til en anført dato, og der generelt er styr på bogholderiet i virksomheden. Hvis ikke det er tilfældet, vil de udregnede nøgletal være misvisende og upålidelige.

Hvis du ikke allerede har styr på de økonomiske fagtermer, så får du her et overblik over de mest centrale begreber, som ligger til grund for nøgletallene. Er det kendt viden for dig, så gå blot videre.

Resultatopgørelsen er den første del af regnskabet, der giver dig et indblik i virksomhedens drift i form af indtægter og omkostninger i det pågældende regnskabsår.

Variable omkostninger er omkostninger, der er afhængige af produktions/afsætningens størrelse. Det vil sige råvarer, fragt og lønninger tilpasset aktivitetsniveauet.

Modsat de variable omkostninger, er de ikke afhængige af produktionen/afsætningen. Det vil sige faste lønninger, husleje osv., der skal betales uanset produktionens størrelse.

Balancen er den anden del af regnskabet, der dækker over din virksomheds samlede værdier og gæld. Balancen deles derfor op i aktiver og passiver.

Aktiverne en opgørelse over alt det, virksomheden har brugt penge på. Altså det virksomheden ejer. Det kan for eksempel være bygninger, inventar, varelager, tilgodehavender, patenter mv.

Passiverne en opgørelse over hvor virksomheden har pengene fra. Passiverne er delt op i egenkapital og fremmedkapital (gæld), der dækker over langfristet og kortfristet gæld.

I et regnskab skal der i forhold til balancen være overensstemmelse mellem en virksomheds aktiver og passiver. Der er fejl i regnskabet, hvis ikke de stemmer overens.

Hvis du vil lære med om din virksomheds økonomi, tag fat i vores ekspert Rikke Bøgely. Hvert år møder Rikke over 100 virksomheder, og hjælper dem med at danne sig en oversigt over deres økonomiske situation og giver dem konkrete værktøjer til at komme videre:

Rikke Bøgely

Rikke Bøgely
rb@ehhs.dk
30108097
Se Rikkes profil

Book et møde

7 gode nøgletal du skal arbejde med

I denne artikel fokuserer vi på de mest anvendte nøgletal, og som du kan have gavn af at bruge i din økonomistyring. Nøgletallene er:

 1. Afkastningsgrad
 2. Overskudsgrad
 3. Egenkapitalens forrentning
 4. Dækningsgrad
 5. Aktivernes omsætningshastighed
 6. Soliditetsgrad
 7. Likviditetsgrad

Nøgletallene bruges til forskellige dele. Nedenfor finder du de 7 nøgletal fordelt på 4 kerneområder, som giver dig et samlet overblik over din virksomheds økonomiske situation.

Din virksomheds indtjeningsevner

Når du skal have et billede af, hvor god din virksomhed er til at tjene penge, er disse tre nøgletal helt centrale:

 • Afkastningsgrad
 • Overskudsgrad
 • Egenkapitalens forrentning

Forholdet mellem din omsætning og dine omkostninger

Du har brug for at kende forholdet mellem din omsætning og dine omkostninger for at vide, om din virksomhed balancerer. Denne øvelse bruger du dækningsgraden til.

Effektiviteten i din drift

Hvor effektiv er du egentlig i din virksomhedsdrift? Det svar får du fra dine aktivers omsætningshastighed, som viser hvor hurtig du omsætter dine aktiver.

Din virksomheds sundhed

Det sidste og store spørgsmål er, om du driver en sund og modstandsdygtig virksomhed. Formår din virksomhed at overleve i et turbulent og urentabelt regnskabsår? Dét svar får du med disse to nøgletal:

 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad

Er dine nøgletal tilfredsstillende? Nøgletal-formler og fortolkning

Her følger et kort skriv om de 7 gode nøgletal, og hvordan du beregner dem. Dit nøgletal er en procentsats og med en grov inddeling i tre kategorier, vil det enten vise sig som "ikke-tilfredsstillende", "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende".

Husk, at der netop er tale om en meget grov inddeling, og det, som for en umiddelbar betragtning kan synes ikke-tilfredsstillende, kan i den konkrete virksomhed og dennes historik og udvikling være tilfredsstillende. Det er derfor, at vi anbefaler at have en kyndig person som sparringspartner til at udlægge dine nøgletal.

Tag et uforpligtende møde med vores ekspert Rikke Bøgely HER.

Afkastningsgrad

Afkastningsgraden er også kendt under den engelske betegnelse ROA, som står for "Return on assets’" Det er et vigtigt nøgletal, hvis du arbejder med at forbedre dit driftsresultat.

Afkastningsgraden beskriver i en procentsats, hvor mange penge din virksomhed har generet i afkast på baggrund af den investerede kapital.

En høj afkastningsgrad er et udtryk for, at din virksomhed effektivt har benyttet sine aktiver til at generere et overskud. En lav afkastningsgrad kan omvendt være et tegn på, at der er for mange penge bundet i aktiver og derfor behov for, at der bliver skåret ind til benet for at gøre virksomheden mere rentabel.

Når du skal beregne afkastningsgraden, så er det et simpelt procentregnestykke:

(Driftsresultat × 100) ÷ Aktiver

Her får du en fornemmelse af, om det er tilfredsstillende:

Er afkastningsgraden tilfredsstillende?

Overskudsgrad

Overskudsgraden er et brugbart nøgletal, når du vil arbejde med at forbedre driftsresultatet.

Overskudsgraden viser, hvor stor en procentdel af omsætningen, der er tilbage, når alle udgifter, bortset fra de finansielle poster (renter), er betalt. Den afslører således, hvor god din virksomhed er til at generere et overskud ud af omsætningen. En høj overskudsgrad indikerer en høj rentabilitet og en lav overskudsgrad lav rentabilitet.

Et lille tip: Forholdet mellem omsætning og udgifter kan du med fordel også benytte på produkt- eller serviceniveau, da det giver et indblik i, hvad der genererer overskuddet, og hvad der skal fokuseres på i virksomheden.

Når du skal beregne overskudsgraden, så er det et simpelt procentregnestykke:

(Driftsresultat × 100) ÷ Omsætning

Her får du en fornemmelse af, om det er tilfredsstillende:

Er overskudsgraden tilfredsstillende?

Egenkapitalens forrentning

Egenkapitalens forrentning er også kendt under den engelske betegnelse ROE, som står for "Return on equity". Dette nøgletal beskriver den procentvise fortjeneste hver krone af egenkapital genererer og er således et udtryk for egenkapitalens forrentning.

Egenkapitalens forrentning er vigtig for dig, der vil hente investorer til din virksomhed eller som overvejer salg af virksomheden.

Egenkapitalens forrentning viser således, hvor stort et årligt afkast ejere vil opnå på deres indskud, ved at investere eller købe din virksomhed. Det kan sammenlignes med markedsrenten, da det ligesom afkastningsgraden er et udtryk for, om det er rentabelt at investere i din virksomhed.

Egenkapitalens forrentning skal helst være højere end afkastningsgraden, da fremmedkapitalen i virksomheden dermed genererer flere indtægter end omkostninger.

Når du skal beregne egenkapitalens forrentning, er det også denne formel:

(Resultat før skal × 100) ÷ Egenkapital

Er egenkapitalens forrentning
           tilfredsstillende?

Dækningsgrad

Dækningsgraden giver dig et billede af forholdet mellem omsætning og omkostninger i din virksomhed. For dig, der er helt tæt på den daglige drift, er dækningsgraden et vigtigt værktøj.

Du benytter tallet som en rettesnor ved prissætning af varer eller services og sikrer, at rentabiliteten i tilbuddet bidrager til virksomhedens øvrige drift. På samme måde kan dækningsgraden bruges på dine øvrige produkter ved at følge op på, om dækningsgraden på dine varer eller services er tilstrækkelig til at dække de faste omkostninger.

Er dækningsgraden ikke høj nok, kan du korrigere din prissætning.

Dækningsgraden viser helt præcist, hvor stor en procentandel dækningsbidraget udgør af omsætningen. Dækningsbidraget udtrykker, hvad der er tilbage af omsætningen, når de variable omkostninger/stykomkostninger er betalt.

Sådan beregner du dit dækningsbidrag:

(Dækningsbidrag × 100) ÷ Omsætning

Her får du en fornemmelse af, om det er tilfredsstillende:

Er dækningsgraden tilfredsstillende?

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et vigtigt nøgletal for dig, der arbejder med at forbedre likviditeten og lagerstyringen i din virksomhed. Aktivernes omsætningshastighed er et tal, der viser din virksomheds evne til at tilpasse, hvor mange penge der er bundet i varelageret i forhold til den givne omsætning i virksomheden.

Aktivernes omsætningshastighed er således et udtryk for din virksomheds kapitaltilpasningsevne.

Sådan beregner du omsætningshastigheden på dine aktiver:

Omsætning ÷ Aktiver i alt

Dette nøgletal er udfordrende at beskrive grafisk, så derfor beskrives Aktivernes omsætningshastighed (AOH) på følgende måde:

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) illustrerer virksomhedens evne til at skabe omsætning, ud fra den kapital, der er bundet i de forskellige aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser således virksomhedens kapitaltilpasningsevne.

Afhængig af branchen er det et vigtigt nøgletal at se på. Hvis AOH har hurtigt skiftende toppe og bunde, hvilket vidner om en høj omsætningshastighed, da de både sælger varene hurtigt (effekt: AOH stiger), men samtidigt køber nye varer hjem (effekt: AOH falder)

Særligt brancher hvor de ofte skifter hvilke varer, der er særlige populære er det særligt vigtigt, at holde øje med dette tal, da det kan være en rettesnor, hvis AOH falder på en vare, fordi efterspørgslen ændres.

Soliditetsgrad

Er din virksomhed robust og fremtidssikret til usikre tider? Det svar får du bl.a. fra nøgletallet "soliditetsgraden". Du bruger soliditetsgraden, når du vil styrke din virksomheds robusthed og fremtidssikre den imod tider med turbulens og eventuelt tab i markedet.

Soliditetsgraden viser, hvor meget din egenkapital udgør af de samlede aktiver i virksomheden. En høj soliditetsgrad er et tegn på, at din virksomhed er egenfinansieret og derfor har en begrænset fremmedkapital.

En virksomhed med en høj soliditetsgrad står bedre ved et negativt resultat, da der kan tæres på egenkapitalen, uden at kreditorer frygter et tab af deres kapital og en konkurs truer.

Sådan beregner du din soliditetsgrad:

(Egenkapital × 100) ÷ Aktiver

Her får du en fornemmelse af, om det er tilfredsstillende:

Er soliditetsgraden tilfredsstillende?

Likviditetsgrad

Kan du betale dine regninger på kort sigt? Din likviditetsgrad er det nøgletal, som du bruger til at finde svar på dette spørgsmål. Likviditetsgraden viser, hvor meget din virksomheds omsætningsaktiver udgør i procent af jeres kortfristede gældsforpligtelse. Kortfristede gældsforpligtelser er dem, som forfalder i det kommende år.

Likviditetsgraden skal gerne ligge et godt stykke over 100% - og som tommelfingerregel minimum 150%. En dårlig likviditetsgrad kan indikere, at virksomheden kan have svært ved at overleve.

Sådan beregner du din likviditetsgrad:

(Omsætningsaktiver × 100) ÷ Kortfristet gæld

Her får du en fornemmelse af, om det er tilfredsstillende:

Er likviditetsgraden tilfredsstillende?

Hvis du vil lære med om din virksomheds økonomi, tag fat i vores ekspert Rikke Bøgely. Hvert år møder Rikke over 100 virksomheder, og hjælper dem med at danne sig en oversigt over deres økonomiske situation og giver dem konkrete værktøjer til at komme videre:

Rikke Bøgely

Rikke Bøgely
rb@ehhs.dk
30108097
Se Rikkes profil

Book et møde

Gode råd til hvordan anvender og forbedrer dine nøgletal

Det store spørgsmål er så, hvordan du anvender og forbedrer dine nøgletal. Det afhænger helt og holdent af, hvad det er for et nøgletal, som vi taler om. Her får du en række gode råd til anvendelse af de enkelte tal – men også en række vigtige forbehold, som du bør notere dig.

Afkastningsgrad

Du kan med fordel sammenligne afkastningsgraden med tidligere resultater. Her vil et forbedret resultat som udgangspunkt være tilfredsstillende. En ekstern sammenligning bør du foretage med omhu, da mange faktorer spiller ind. Hvis du foretager en sammenligning, så gør det med relevante branchegennemsnit eller med andre konkurrenter i samme branche.

Grunden til, at du skal tilgå sammenligninger med forsigtighed er, at der kan være stor variation i aktivernes værdi indenfor forskellige brancher. For eksempel vil en produktionsvirksomhed som Carlsberg have meget kapital bundet i dyre maskiner, mens en servicevirksomhed som ISS ikke har tilsvarende kapital bundet i deres medarbejdere.

Derfor vil det være forkert at sammenligne afkastningsgraden for en produktionsvirksomhed med afkastningsgrad i en servicevirksomhed.

Når du vil forbedre afkastningsgraden, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Forøge din omsætning
 • Reducere omkostninger i virksomheden
 • Nedbringe kapitalen bundet i aktiver (Kan opnås ved at reducere varelager eller lease i stedet for at eje aktiver

Overskudsgrad

Du får et godt overblik over udviklingen i din virksomhed, hvis du sammenligner overskudsgraden med tidligere resultater. I det lys vil et forbedret resultat som hovedregel være tilfredsstillende.

En ekstern sammenligning anbefaler vi, at du er forsigtig med. Når du foretager sammenligningen, bør du gøre det med relevante branchegennemsnit eller med konkurrenter i samme branche som din. Der viser sig nemlig stor forskel i overskudsgrader afhængig af virksomhedstype og branche.

Store detailvirksomheder, der opererer i et marked med hård konkurrence, har ofte en lav overskudsgrad, men derimod en høj omsætning, der genererer et fornuftigt overskud. En nichevirksomhed eller specialistvirksomhed har derimod typisk en højere overskudsgrad på grund af mindre konkurrence, men derimod en lavere omsætning.

Når du vil forbedre overskudsgraden, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Hæve salgsprisen
 • Reducere omkostninger i virksomheden
 • Forbedre dit salgsmix ved at forøge salget af varer, der har en højere indtjening

Egenkapitalens forrentning

Også egenkapitalens forrentning kan du med fordel sammenligne med tidligere resultater, hvor et højere resultat som udgangspunkt er tilfredsstillende.

En ekstern sammenligning bør du foretage med omhu. Sammenligningen skal i så fald være i forhold til relevante branchegennemsnit eller med konkurrenter i samme branche som din.

Når du vil forbedre egenkapitalens forrentning, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Forøge overskudsgraden
 • Forbedre omsætningen
 • Nedsætte omkostninger

Dækningsgrad

Dækningsgraden er et rigtig godt nøgletal til at se, hvor stor fortjeneste, der er på salget af dine produkter eller services. Jo højere dækningsgrad jo bedre. Også for dette nøgletal gælder, at det er værdifuldt at sammenligne med dine tidligere resultater. I et historiske perspektiv vil et forbedret resultat i din virksomhed være tilfredsstillende.

En ekstern sammenligning bør du foretage med omhu. For at få et ordentligt sammenligningsgrundlag er det vigtigt, at du sammenligner med det relevante branchegennemsnit eller med konkurrenter i samme branche som din.

Når du vil forbedre egenkapitalens forrentning, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Hæve salgsprisen
 • Nedsætte variable omkostninger for eksempel i form af medarbejderlønninger
 • Nedsætte indkøbsprisen

Aktivernes omsætningshastighed

Du lykkes med "god ledelse", hvis du formår at fastholde aktivernes omsætningshastighed – eller endda få dem til at stige – i perioder med faldende omsætning. Det er nemlig et tegn på en god markedsindsigt.

Afhængig af branche er aktivernes omsætningshastighed et vigtigt nøgletal at kigge på, da det kan vise, at din virksomhed ikke brænder inde med høje omkostninger til opbevaring og et udløbet varelager.

Omsætningshastigheden kan du med fordel altid sammenligne med tidligere resultater, hvor et forbedret resultat vil være tilfredsstillende. En ekstern sammenligning bør du foretage med omhu, og kun med det relevante branchegennemsnit eller med konkurrenter i samme branche som din.

Når du vil forbedre omsætningshastigheden på dine aktiver, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • En god lagerstyring er essentielt
 • Udarbejde et forecast på efterspørgslen der giver et indblik i eventuelle sæsonudsving
 • En lavere prissætning og overskudsgrad på produkterne, vil skabe en hurtigere afsætning af varelageret

Soliditetsgrad

Din soliditetsgrad er et nøgletal, som banken altid kigger på. Derfor er det et vigtigt tal, hvis du eksempelvis planlægger et møde med banken om øgede kreditter. I en veldrevet virksomhed bør tallet minimum være omkring 30-40 %.

Du kan have stor gavn af at kigge på din virksomheds soliditetsgrad i et historisk perspektiv og sammenligne med tidligere resultater. Har du forbedret soliditetsgraden er det som udgangspunkt tilfredsstillende.

Dog skal du være opmærksom på, at en forbedring eller forværring af soliditetsgraden, også kan være en effekt af manglende udvikling og investeringer i virksomheden.

Når du vil forbedre soliditetsgraden, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Nedbring værdien af dit varelager
 • Sørg for at overføre hele årets resultat til egenkapitalen og ikke udbetale udbytte
 • Aktivt arbejde med hvilke hvad der generer overskuddet i virksomheden, hvilke services og produkter er rentable?

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden giver dig et klart billede af, om din virksomhed er i stand til at betale sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder til betaling. Betalingen skal primært komme fra omsætningsaktiverne i din virksomhed. Enten er aktiverne allerede likvide midler, eller også kan de blive det relativt hurtigt (kontante midler, tilgodehavende fra salg m.m.).

Likviditetsgraden kan med fordel altid sammenlignes med tidligere resultater, og hvor et forbedret resultat som udgangspunkt er tilfredsstillende. Dog er det værd at være opmærksom på, at en forbedring eller forværring af likviditetsgraden ligesom soliditetsgraden, også kan være en konsekvens af manglende udvikling og investeringer i virksomheden.

Når du vil forbedre likviditetsgraden, kan du med fordel tage disse initiativer:

 • Nedsæt udviklingsomkostninger samt værdi af varelager
 • Nedsæt forfaldsdato for debitorer, og forlæng forfaldsdato hos kreditor (betalings betingelser)
 • Evt. afbetal kortfristede gældsforpligtelser så hurtigt som muligt
 • Undgå reklamation gennem høj kvalitet i leverancer

Brug for hjælp? Vi hjælper dig med at få afklaring på dine økonomiske nøgletal!

Vi tilbyder nu igen det populære Økonomitjek, hvor du som virksomhed får én times uvildig, professionel og sparring med vores ekspertpanel.

Vi gennemgår sammen med dig din virksomheds økonomi og hjælper dig med at afdække dine økonomi-kompetencer og økonomisystemer for at finde ud af, hvor du vil have glæde af at blive styrket.

Økonomitjek afholdes ca. én gang om måneden.

Kontakt vores økonomitjek-team for yderligere informationer:

Rikke Bøgely Klaus Bo Rasmussen peter-bausager
Rikke Bøgely
Forretningsudvikler
rb@ehhs.dk
30108097
Se Rikkes profil
Klaus Bo Rasmussen
Forretningsudvikler
kr@ehhs.dk
52138506
Se Klaus' profil

Peter Bausager
Forretningsudvikler
pba@ehhs.dk
52138501
Se Peters profil

Læs mere om vores økonomitjek
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)