Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring Omstillingspuljen.

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Du ansøger via vores portal.

Du kan orientere dig i vejledningen, i Adobe PDF her. og i Microsoft Word her.

Puljen kan søges fra den 29. januar 2021 kl. 12.00 frem til 19. februar 2021 kl. 24.00. Herefter behandles ansøgningerne, og man vil kunne forvente svar inden for ca. 14 dage.

Ja, det kan du. Du kan dog kun få et samlet tilskud fra Omstillingspuljen, som svarer til din virksomheds størrelse og den fastlagte ansøgningsramme hertil. Hvis din virksomhed har 1-9 ansatte vil du samlet set kunne få tilskud op til 250.000 kr. Hvis din virksomhed har 10-49 ansatte kan du modtage op til 500.000 kr. Med 50-249 ansatte kan du modtage op til 1.000.000 kr. Og med over 250 ansatte kan du modtage op til 1.500.000 kr. (afhængig af tidligere modtaget de minimis-støtte). Du kan altså kun søge igen, hvis du ikke har modtaget det fulde tilskudsbeløb i første runde

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der er krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af projektudgifterne.

Hvis din virksomhed har 10-49 ansatte kan du modtage op til 500.000 kr. Med 50-249 ansatte kan du modtage op til 1.000.000 kr. Og med over 250 ansatte kan du modtage op til 1.500.000 kr. (afhængig af tidligere modtaget de minimis-støtte). Du kan altså kun søge igen, hvis du ikke har modtaget det fulde tilskudsbeløb i første runde

Ja, det kan du godt, så længe de aktiviteter, der søges støtte til ikke er dækket via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.

Nej, ifølge Erhvervsstyrelsen vil omsætning fra kompensationsordningerne ikke tælle med som faktisk omsætning i kompensationsperioderne, og vil derfor i udgangspunktet altid holdes uden for vurderingen af, hvorvidt en virksomhed har lidt et tab i en given periode.

Erhvervshus Hovedstaden henter de reviderede årsregnskaber fra 2018 og 2019 fra virk.dk, så du skal ikke selv indtaste regnskabstal i ansøgningsskemaet

Hvis din virksomhed drives som en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, fond, forening eller anden virksomhedsform vil du blive bedt om at uploade seneste årsregnskab indeholdende regnskabsoplysninger for 2018 og 2019.

Du skal sandsynliggøre sund drift for 2018 og 2019 ved at demonstrere et samlet positivt driftsresultat for de to år. Dvs. du kan godt have et negativt driftsresultat i enten 2018 eller 2019, men samlet set skal det være positivt. Egenkapitalen ved udgangen af 2019 skal være positiv.

Du kan forvente svar på din ansøgning i starten af marts.

Virksomheden skal selv finansiere 25% af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen eksempelvis til indkøb af udstyr eller serviceydelser.

Nej, det er kun muligt opfylde kravet om 25% medfinansiering gennem kontant medbetaling af udgifter i ansøgningens budget.

Nej.

Tilskuddet er uden moms.

Ja, hvis de har et stort omstillingsbehov. Og forudsat at ansøger ikke er del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter.

Faldet i omsætningen på minimum 30% dokumenteres ved at sammenligne omsætning fra hele 2019, med omsætning for hele 2020. Hvis virksomheden er etableret efter 1. januar 2019 beregnes referenceperioden ved at sammenligne den periode i 2019, hvor virksomheden har eksisteret, med samme perioder i 2020. Det er virksomhedens samlede omsætning på CVR-nummeret, som skal angives, der kan ikke udvælges delaktiviteter i virksomheden.

Din ansøgning bliver behandlet af Erhvervshus Hovedstaden og Erhvervshus Midtjylland.

Brancekode bliver automatisk trukket fra virk.dk, når virksomheden udfylder stamdata. Virksomheden har mulighed for manuelt at tilrette denne.

Nej, tilbud på køb af udstyr/ydelser skal først indsendes, når ansøgningen er godkendt og ansøger modtager et tilsagnsbrev. Ansøger vil der blive anmodet om at indsende tilbud fra 3 leverandører på hver delydelse i ansøgningen. Tilbuddene skal leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. Tilbuddene skal indsendes sammen med en vurdering af de indhentede tilbud og en begrundelse for valg af leverandør. Når det indsendte materiale er godkendt af Erhvervshus Hovedstaden vil ansøger modtage en kontrakt inklusive en partnererklæring og en De minimis erklæring til underskrift (underskrives med NemId). Herefter vil ansøger modtage en forudbetaling på 50% af det godkendte tilskudsbeløb.

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt i forhold til økonomien, men en fælles projektbeskrivelse kan anvendes.

Ja, det kan du godt. Vi foreslår dog, at du tager en dialog med en kontaktperson eller en forretningsudvikler fra Erhvervshusene inden. Hvis din virksomhed ikke har levet op til kriterierne for første runde af Omstillingspuljen, bør du undersøge om den lever op til dem nu, inden du ansøger. Der er lidt ændrede kriterier vedr. opfyldelse af kravet om sund drift og vedr. referencerammen for omsætningsnedgang efter Covid-krisen.

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget tilskud fra Omstillingspuljen). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning.

For første ansøgningsrunde (30. oktober til 13 november 2020) gælder: Alle tilskud skal være udmøntet inden udgangen af 2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler kan dog løbe ind i første halvår af 2022.

For anden ansøgningsrunde (29. januar til 19. februar 2021) gælder: Alle tilskud skal ligeldes være udmøntet inden udgangen af 2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler skal ligeledes være afsluttet i 2021.

Der kan ikke udbetales tilskudsmidler til allerede afviklede aktiviteter, men man kan godt søge om udvidelse eller videreførelse af et igangværende projekt, hvis det lever op til kriterierne.

Ja, du må gerne benytte udenlandske leverandører, blot skal tilbuddene stadig leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven.

Antallet af fuldtidsansatte skal baseres på tal for antal årsværk fra www.virk.dk pr. oktober 2020.

Hele ansøgningen indberettes gennem et ansøgningsmodul, hvor der ikke skal uploades dokumenter eller dokumentation, men alene indtastes de relevante oplysninger.

Dog gælder det, at hvis din virksomhed drives som en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, fond, forening eller anden virksomhedsform vil du blive bedt om at uploade seneste årsregnskab indeholdende regnskabsoplysninger for 2018 og 2019.

Ved et evt. tilsagn om tilskud skal der indhentes 3 tilbud, som også uploades gennem ansøgningsmodulet, og ved afslutning af projektet skal der udarbejdes rådgiverrapport, indsendes faktura/betalingsdokumentation og udarbejdes virksomhedsslutrapport.

Ja, tilskuddet vil indgå som en del af den skattepligtige omsætning.

Omstillingspuljen runde 2 er nu lukket for ansøgninger

Anden ansøgningsrunde var åben fra 29. januar kl. 12:00 til 19. februar kl. 24:00

Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)