Grunden för Öresund Match

Øresund Match är ett tvåårigt projekt som strävar efter att skapa tillgång mellan företag och kunskapssamarbeten via universitet på båda sidor om Øresund.

För att säkerställa utvecklingen i Øresundsregionen är det av avgörande betydelse att vi bättre omsätter den starka forskning och kunskap som finns i regionen till en innovation och tillväxt i företagen. I dag samarbetar dock bara omkring 10 procent av de innovativa små och medelstora företagen med kunskapsinstitutioner. Det finns därför en stor outnyttjad potential när det gäller att stärka kunskapsbryggorna mellan små och medelstora företag och kunskapssystemet.

Otillräcklig kunskap om alternativ förhindrar matchmaking

Idag finns det dock inte en tydlig väg in i kunskapssystemet för företag. Små och medelstora företag känner inte till mångfalden av kunskapsinstitutioner och deras erbjudanden, och de vet inte heller hur de ska få hjälp att hitta rätt. Samtidigt har inte heller kunskapsinstitutioner och företagsfrämjare, som ska hjälpa företag, tillräckliga kunskaper om varandra, vilket skapar hinder för effektiv hantering och matchmaking av små och medelstora företag med den rätta expertisen.

Målet med projektet är mer fruktbara samarbeten

I detta projekt kommer vi därför att bygga upp starka samarbetsstrukturer mellan befintliga företagsfrämjandeåtgärder och -aktörer- t.ex kluster - och kunskapsinstitutioner, så att man skapar nära band mellan de aktörer som har kontakten med små och medelstora företag och de som har relevant kunskap och forskning.

Detta ska medverka till att fler små och medelstora företag börjar samarbeta med kunskapsinstitutioner, vilket ska resultera i större värdeskapande, eftersom företagen får hjälp att hitta rätt forskare och få stöd i projektets start- och genomförandefas.

Fakta om Öresund Match

Projektperiod

01.08.2020 – 30.09.2022

Budget

952 000 euro. Av dessa finansierar Programmet Interreg ÔKS 50 procent.

Partnerna bakom:

Svenska partners:


Danska partners:
Få hjælp nu
kontakt os her
(sætter cookie)